Komentarz PLN: Odbicie notowań złotego w górę, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 16:21
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.07.03
godz. 08:43
Data publikacji: 2019.06.28
godz. 17:19

Komunikaty

Komentarz PLN: Odbicie notowań złotego w górę

autor: Dorota Sierakowska
2019.05.16, godz: 08:52

Wczorajsza sesja na rynku polskiego złotego przyniosła przewagę strony popytowej. Widać to było wyraźnie na wykresie indeksu BOSSAPLN, który po trzech spadkowych sesjach wczoraj wyraźnie odbił w górę. Jego wartość powróciła tym samym powyżej poziomu 90 pkt.

 BOSSAPLNDaily_16.05.png

Notowania BOSSAPLN - dane dzienne

 

Środowy kalendarz danych makro dla Polski był dość obfity w dane i informacje, które w ogólnym rozrachunku albo były neutralne, albo delikatnie sprzyjały wzrostowi wartości polskiego złotego. Niemniej, wynik wczorajszej sesji nie miał z nimi aż tak wiele wspólnego jak mogłoby się wydawać. Kluczowym czynnikiem wpływającym na wartość PLN pozostała sytuacja na szerokim rynku. Odbicie w górę indeksu BOSSAPLN było skorelowane z analogicznym ruchem na wykresie eurodolara, wywołanym m.in. rozczarowującymi danymi dotyczącymi produkcji przemysłowej w USA. Warto mieć na uwadze także fakt, że wczorajsza sesja na globalnych rynkach finansowych przyniosła nieco większy apetyt inwestorów do ryzyka, co sprzyjało wycenie polskiej waluty. 

Amerykański dolar wczoraj zniżkował, co uwidoczniło się na wykresie USD/PLN. Notowania tej pary walutowej, które wczoraj testowały okolice tegorocznych maksimów i w ciągu dnia przekraczały nawet poziom 3,85, ostatecznie zakończyły sesję na minusie, poniżej 3,84. Dzisiaj rano kurs USD/PLN porusza się w okolicach wczorajszego zamknięcia. 

Z kolei notowania EUR/PLN nadal nie potrafią się przebić ponad barierę 4,30. Mimo że wczoraj ta bariera została po raz kolejny naruszzona, notowania zakończyły sesję poniżej niej. Kurs EUR/PLN coraz częściej atakuje jednak poziom 4,30, co sugeruje, że może do tej bariery powracać.

 EURPLNDaily_16.05.png

Notowania USD/PLN - dane dzienne

 USDPLNDaily_16.05.png

Notowania EUR/PLN - dane dzienne 

 

 

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.07.12, godz: 13:35

20190712_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

 Tygodnik FX - Waluty (12 lipca godz. 15:28)

 20190712_TYGODNIK_FX.pdf