Jutro poznamy komunikat szwedzkiego Riksbanku, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.08.25, godz. 06:33
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.08.21
godz. 17:37
Data publikacji: 2019.08.14
godz. 17:33

Komunikaty

Jutro poznamy komunikat szwedzkiego Riksbanku

autor: Marek Rogalski
2019.02.12, godz: 14:36

Zwyczajowo decyzja zostanie opublikowana o godz. 9:30. Czego można oczekiwać? Ostatnie dwa tygodnie były fatalne dla walut skandynawskich, co można tłumaczyć rewizją podejścia rynków wobec perspektyw polityki prowadzonej przez lokalne banki centralne. Cykl podwyżek stóp pierwszy zaczął Norges Bank i w zeszłym roku dokonał dwóch ruchów, w grudniu na pierwszą od lat podwyżkę stóp zdecydował się szwedzki Riksbank. Plany obu instytucji pozostają ambitne – ostatnie posunięcia mają być początkiem dłuższego cyklu. W przypadku Szwedów argumentem było utrzymywanie się inflacji bazowej CPI od maja ub.r powyżej bariery 2,0 proc. r/r, co dawało szanse na ustabilizowanie się tego wskaźnika na dłużej ponad tym poziomem, co jest szczególnie istotne dla banku centralnego. Ostatnie dwa miesiące roku przyniosły jednak cofnięcie, po tym jak we wrześniu inflacja CPIF sięgnęła 2,5 proc. r/r, w listopadzie było to już tylko 2,1 proc. r/r, a w grudniu 2,2 proc. r/r.

Słabość walut skandynawskich wynika też z tego, że zwyczajowo są one dość wrażliwe na wahania koniunktury w strefie euro. Tymczasem ostatnie tygodnie przyniosły wyraźne rewizje w dół prognoz wzrostu gospodarczego dla strefy euro, oraz zmianę oczekiwań wobec potencjalnych posunięć Europejskiego Banku Centralnego. To wszystko może mieć wpływ na ścieżkę podwyżek stóp przez Norges Bank i Riksbank. 

Co możemy zobaczyć jutro? Nikt nie spodziewa się zmiany stopy procentowej (-0,25 proc.). Połowa z 12 ankietowanych analityków przez agencję Reuters oczekuje podwyżki w III kwartale, a tylko 3 sądzi, że ruch nastąpi kwartał później. Tylko jeden z nich nie spodziewa się ruchu aż do jesieni 2020 r. Większość będzie uważnie analizować jutrzejszy komunikat, aby ocenić, jak Riksbank podchodzi do ryzyka z tytułu spowolnienia w strefie euro.  

Technicznie jesteśmy po sporych zwyżkach, dzienne wskaźniki są wykupione, więc teoretycznie korekta na EURSEK i USDSEK jest możliwa, ale wiele nie należy się po niej spodziewać. Trudno sobie wyobrazić, aby Szwedzi zaskoczyli jakimiś niespodziewanymi, optymistycznymi sformułowaniami.

 

 EURSEKDaily.png

Wykres dzienny EURSEK

 

 USDSEKDaily.png

 

Wykres dzienny USDSEK  

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.08.23, godz: 14:43

20190823_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

Tygodnik -waluty (23.08 godz. 16:16)

 20190823_TYGODNIK_FX.pdf