3,8388 USD/PLN wybronione, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.08.25, godz. 06:27
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.08.21
godz. 17:37
Data publikacji: 2019.08.14
godz. 17:33

Komunikaty

3,8388 USD/PLN wybronione

autor: Konrad Ryczko
2019.02.12, godz: 13:58
Ostatnie godziny obrotu na rynku FX przyniosły spodziewane wyhamowanie wzrostów na wycenie dolara. Przejściowo koszyk USD osiągnął najwyższe poziomy od 2-miesięcy, co rzutowało również na nastroje wokół walut EM (w tym PLN). W centrum uwagi inwestorów znajdują się negocjacje handlowe na linii USA-Chiny, gdzie rynek ma nadzieje, iż uda się wypracować porozumienie przed datą 1/03 kiedy miałby wejść w życie kolejne obostrzenia ze strony USA. Trump sygnalizuje konieczność spotkania z Xi Jinpingiem, co miałoby przyspieszyć rozmowy. W przypadku wydarzeń zza oceanem warto wspomnieć, iż najpewniej uda się uniknąć kolejnej odsłony tzw. gov shutdown wraz z postępami prac nad umową dot. bezpieczeństwa granic USA. Lokalnie obserwujemy nieco słabszego PLN, gdzie wycena EUR/PLN oscyluje blisko 4,33 PLN wobec niedawnych 4,26 PLN. Ruch spadkowy na złotym warto powiązać jednak ze spadkiem notowań eurodolara (umocnienie dolara) z okolic 1,15 poniżej 1,13 USD, co rzutowało na nastroje wokół większości walut krajów rozwijających się. Możemy jednak mówić o wyrwaniu się kursów z okresu niedawnej, blisko rekordowo niskiej zmienności wokół 4,28 PLN. Wraz z wygaszeniem dynamiki umocnienia USD wydaje się, iż okolice oporu na 3,8388 USD/PLN stanowić będą również lokalny szczyt na tejże parze.  W kalendarzu na ten tydzień warto pamiętać o czwartkowych danych dot. PKB za IV kw. za piątkowej inflacji CPI za styczeń. 
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.08.23, godz: 14:43

20190823_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

Tygodnik -waluty (23.08 godz. 16:16)

 20190823_TYGODNIK_FX.pdf