Komentarz PLN: Złoty mocniejszy do franka, utrzymanie zmienności na EUR/USD, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.06.20, godz. 11:24
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.06.19
godz. 17:28
Data publikacji: 2019.06.10
godz. 17:28

Komunikaty

Komentarz PLN: Złoty mocniejszy do franka, utrzymanie zmienności na EUR/USD

autor: Konrad Ryczko
2019.01.11, godz: 07:18
Piątkowy, poranny handel na rynku FX przynosi mocniejszego PLN, głównie wobec szwajcarskiego franka. Złoty kwotowany jest następująco: 4,2945 PLN za euro, 3,7266 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,7890 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,7549 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,855% w przypadku obligacji 10-letnich.
 
Ostatnie godziny handlu na rynku walutowym przyniosły podbicie zmienności na głównej parze walutowej. Wpierw inwestorzy negatywnie odnieśli się do braku progresu po kolejnej rundzie negocjacji handlowych na linii USA-Chiny. Potem pojawiły się informacje, iż D. Trump może ogłosić stan nadzwyczajny w celu uzyskania finansowania na mur z Meksykiem. Kluczową informacją dla rynków jest jednak sygnał, iż FED może ograniczyć jastrzębie nastawienie w 2019r. Co przekładać się będzie na mniejszą liczbę potencjalnych podwyżek stóp. Lokalnie nie wydarzyło się zbyt wiele – warto wspomnieć o aukcji długu, gdzie resort uplasował papiery o wartości 6 mld PLN przy popycie 12,5 mld. Równocześnie udało się już sfinansować potrzeby pożyczkowe w 38%. Złoty pozostaje głównie pod wpływem wydarzeń globalnych i ruchów na eurodolarze.
 
W trakcie dzisiejszej sesji warto bliżej przyjrzeć się wskazaniu inflacji z USA za grudzień. Ponadto otrzymamy pakiet danych z UK, gdzie poznamy dane dot. PKB za listopad, produkcję przemysłową oraz bilans handlowy. 
 
Z rynkowego punktu widzenia warto wspomnieć o mocniejszym spadku CHF/PLN (z okolic 3,835 PLN do 3,788 PLN). Ruch ten wynikał głównie z podbicia notowań EUR/CHF (aktualnie 1,1330 CHF), niemniej w świetle spadających „indeksów strachu” może sugerować próbę rozpoczęcia krótkoterminowego trendu osłabienia CHF.
 
 CHFPLNDaily.png
 EURPLNDaily.png
 GBPPLNDaily.png
 USDPLNDaily.png
 
Konrad Ryczko

Analityk
Makler Papierów Wartościowych

Wydział Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.


Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.06.14, godz: 15:59