Wyczekiwanie na potencjalne cięcie produkcji ropy w OPEC, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.05.19, godz. 21:20
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komunikaty

Wyczekiwanie na potencjalne cięcie produkcji ropy w OPEC

autor: Dorota Sierakowska
2018.12.06, godz: 09:09

Po mocnym, wzrostowym początku tygodnia, notowania ropy naftowej wpadły w konsolidację w ostatnich dniach. Wynika to z faktu, że optymizm po spotkaniu G20 zdążył się już ulotnić, tymczasem inwestorzy wypatrują rezultatów dzisiejszego spotkania państw OPEC w Wiedniu.

Spotkanie to jest wyjątkowo istotne dla kształtowania się cen ropy naftowej, zwłaszcza w kontekście ostatniego gwałtownego spadku notowań tego surowca. Inwestorzy liczą na to, że państwa OPEC zobowiążą się do solidarnego cięcia produkcji ropy i, tym samym, oddalą widmo dalszych spadków cen ropy, a może wręcz pomogą cenom ropy w wyraźniejszym odbiciu w górę.

 FOIL.Daily_6.12.png

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

 

Wiele wskazuje na to, że porozumienie w tej kwestii zostanie osiągnięte i, według różnych doniesień, całkowite cięcie produkcji może znaleźć się gdzieś w przedziale 1,0-1,4 mln baryłek dziennie. W ostatnich tygodniach Arabia Saudyjska konsultowała się z różnymi krajami kartelu – nie wszystkie entuzjastycznie podchodzą do cięć, a niektóre otwarcie oceniają, że nie mogą sobie na cięcia pozwolić (sygnalizował to Iran). Jednak nawet jeśli niektóre kraje OPEC zostaną z ograniczeń produkcji wyłączone, to i tak cięcie produkcji ropy w OPEC byłoby pozytywnym sygnałem dla cen ropy.

Tymczasem przeciwnikami tego typu działań kartelu są Amerykanie. Prezydent Donald Trump wywarł dodatkową presję na OPEC w swoim stylu, a więc za pomocą tweeta. Trump wyraził w nim nadzieję, że kartel nie zdecyduje się na ograniczenie wydobycia i nie pozwoli na wzrost cen ropy naftowej. Niemniej, Arabia Saudyjska zdaje się tej presji zbytnio nie ulegać, więc szanse na cięcie są spore.

 FBRENT.Daily_6.12.png

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.05.17, godz: 14:46