Notowania dolara nie zmieniły się znacząco od godzin przedpołudniowych, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.03.25, godz. 04:18
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.03.20
godz. 09:03
Data publikacji: 2019.03.15
godz. 17:22

Komunikaty

Notowania dolara nie zmieniły się znacząco od godzin przedpołudniowych

autor: Marek Rogalski
2018.07.12, godz: 16:55

Lekkie umocnienie dolara widoczne rano nie stało się podstawą do dalszego zwiększania zysków amerykańskiej waluty w relacji z innymi. Szczyt NATO z udziałem Donalda Trumpa nie podbił ryzyka, nie poznaliśmy nowych informacji w temacie chińsko-amerykańskim (nie mamy, zatem potwierdzenia spekulacji o tym, że strony mogłyby ponownie zasiąść do rozmów, aby rozładować konflikt handlowy), a inflacja CPI w USA była zgodna z rynkowymi szacunkami (w czerwcu 2,9 proc. r/r, oraz bazowa 2,3 proc. r/r). Czekamy na nowe impulsy, głównie w temacie USA-Chiny.

Na wykresie koszyka BOSSA USD notowania pozostają ponad poziomem 80,2 pkt., co teoretycznie może dawać pole do ruchu w stronę 80,5-80,6 pkt., o ile wybicie ponad 80,2 pkt. nie zostanie zanegowane.

 

 BOSSAUSDWeekly.png

Wykres tygodniowy BOSSA USD  

 

Opublikowane o godz. 13:30 minutki z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego wypadły „gołębio” potwierdzając przekaz z oficjalnego komunikatu w czerwcu. Nie znalazły potwierdzenia ostatnie spekulacje, jakoby niektórzy członkowie tego gremium chcieliby podwyżki stóp we wrześniu 2019 r., lub nawet 2 miesiące wcześniej.  

Spadek EURUSD nie został jednak znacząco pogłębiony, ale po południu pozostajemy poniżej ważnego poziomu 1,1685, który został wczoraj naruszony. Dopóki nie powrócimy ponad strefę 1,1685-1,1725, dopóty większe będzie ryzyko zejścia w okolice 1,1625 (linia trendu wzrostowego), lub nawet niżej.

 

 EURUSDDaily.png

Wykres dzienny EURUSD  

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.03.15, godz: 15:41

20190315_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

TYGODNIK FX

Data sporządzenia: 15.03.2019 r. godz. 16:26

20190315_TYGODNIK_FX.pdf 

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.