Bilans czwartku dla USD - niewielkie umocnienie, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.02.22, godz. 01:44
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.02.20
godz. 17:28
Data publikacji: 2019.02.13
godz. 09:06

Komunikaty

Bilans czwartku dla USD - niewielkie umocnienie

autor: Marek Rogalski
2018.05.17, godz: 16:55

Dzisiaj dolar nadal zyskiwał najbardziej względem walut rynków wschodzących powielając schemat z ostatnich dni – nadal najsłabsza była turecka lira, ale i też traciły południowoafrykański rand, nasz polski złoty, czy też meksykańskie peso. Niemniej straty tych walut nie przekraczały poziomu 1 proc. , czyli „niewiele” jak na ostatnie dni. W grupie G-10 najsłabszy był jen – USDJPY wybił się tym samym ponad strefę oporu 110,10-110,50. Wytłumaczeniem tego zachowania jest poszerzający się spread pomiędzy amerykańskimi, a japońskimi rentownościami, będący wynikiem głównie wzrostu tych pierwszych, chociaż trzeba odnotować, że z Japonii napłynęły też w ostatnich dniach słabsze dane makro (dynamika PKB w I kwartale).

 

 USDJPYDaily.png

Wykres dzienny USDJPY

 

Zaraz za JPY znalazły się waluty skandynawskie, a potem reszta. W grupie G-10 nie było waluty, która nie traciłaby względem dolara. Z USA napłynęły dzisiaj lepsze odczyty indeksu Philly FED za maj (34,4 pkt.), a pozostałe były relatywnie zgodne z konsensusem. Rentowności treasuries nieznacznie cofnęły się po południu – dla 10-letnich zeszliśmy poniżej 3,10 proc.  

 

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.02.15, godz: 15:42
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.