Cena ropy naftowej wysoko na skutek obaw o zaburzenia podaży, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.03.22, godz. 20:02
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.03.20
godz. 09:03
Data publikacji: 2019.03.15
godz. 17:22

Komunikaty

Cena ropy naftowej wysoko na skutek obaw o zaburzenia podaży

autor: Dorota Sierakowska
2018.04.17, godz: 10:45

Początek bieżącego tygodnia na rynku ropy naftowej rozpoczął się od zniżki cen tego surowca. Dzisiaj rano presja spadkowa jest nieco mniejsza. Notowania amerykańskiej ropy naftowej WTI poruszają się w okolicach poniedziałkowych minimów, czyli w rejonie 66,20-66,50 USD za baryłkę.

Cena ropy naftowej utrzymuje się wysoko za sprawą napięć politycznych na świecie i związanych z nimi obaw dotyczących wielkości wydobycia tego surowca. Co prawda strach inwestorów dotyczący potencjalnej eskalacji konfliktu w Syrii nieco ustąpił, jednak wciąż sprawa ta nie może być bagatelizowana – a dodatkowym czynnikiem ryzyka na Bliskim Wschodzie jest możliwe zaostrzenie konfliktu na linii USA-Iran. Donald Trump wspominał bowiem niedawno, że jego zdaniem, złagodzenie amerykańskiej polityki względem Iranu przez Baracka Obamę było błędem, a ponowne narzucenie sankcji na ten kraj miałoby uzasadnienie.

Niepokojące doniesienia napływają także z Wenezueli, gdzie kryzys polityczny i ekonomiczny trwa w najlepsze. Produkcja ropy naftowej w Wenezueli od wielu miesięcy drastycznie spada w wyniku chaosu gospodarczego, który dotknął m.in. państwowego giganta naftowego, spółkę PDVSA. Poprzednich kilku prezesów nie potrafiło poradzić sobie z bałaganem w spółce, a po tym, jak w listopadzie stery spółki przejął minister ds. ropy naftowej Wenezueli, generał Manuel Quevedo, sytuacja dodatkowo się pogorszyła. Z PDVSA usunięci zostali kluczowi pracownicy sprzeciwiający się władzy, a tysiące nowych pracowników złożyło wypowiedzenia. Od początku 2017 roku do końca stycznia br. PDVSA opuściło 25 tysięcy pracowników, a exodus przyspieszył w bieżącym roku, dotykając zwłaszcza kompetentnych pracowników wyższego szczebla, w tym inżynierów i prawników. Obecnie do biur kadr PDVSA ustawiają się kolejki pracowników chcących złożyć wypowiedzenia ze względu na tragiczną sytuację w spółce i w całym kraju, odbijającą się negatywnie na ich pensjach.

Niemniej, mimo że powyższe czynniki sprzyjają stronie popytowej na rynku ropy naftowej, warto pamiętać o presji spadkowej, jaką na ceny ropy naftowej wywiera rosnąca produkcja ropy w Stanach Zjednoczonych. Duża dynamika wzrostu produkcji ropy ze skał łupkowych ma być kontynuowana w kolejnych miesiącach.  

 FOILDaily_17.04.png

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.03.15, godz: 15:41

20190315_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

TYGODNIK FX

Data sporządzenia: 15.03.2019 r. godz. 16:26

20190315_TYGODNIK_FX.pdf 

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.