Złoty blisko ważnych długoterminowych rozstrzygnięć, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.01.17, godz. 14:44
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.01.09
godz. 08:45

Komunikaty

Złoty blisko ważnych długoterminowych rozstrzygnięć

autor: Łukasz Bugaj
2018.03.16, godz: 08:04

 

Wczorajsze osłabienie złotego po publikacji danych o krajowej inflacji CPI za luty nie złamało żadnych istotnych technicznych poziomów w średnioterminowej czy długoterminowej perspektywie. Jeżeli spojrzymy na wykres BOSSAPLN w tygodniowej skali, to dostrzeżemy, że szeroki kanał wzrostowy pozostaje w mocy, choć znajdujemy się przy jego dolnym ograniczeniu. Istotnymi poziomami do monitowania są okolice 95,75 – 95,50, których przekroczenie kończyłoby ponad roczny okres siły krajowej waluty. Test tych okolic zbiega się istotnymi fundamentalnymi kwestiami, z których dwa najważniejsze to perspektywa dla zmian stóp procentowych oraz kondycja gospodarcza.

BOSSAPLNWeekly.png

W przypadku stóp procentowych oczekiwane pierwsze zacieśnienie przez RPP coraz dalej oddala się w przyszłość. Krajowy konsensus już przesunął się z końca tego roku na rok przyszły, jako czas pierwszej podwyżki. Wczoraj po południu w wywiadzie udzielonym Reuterowi członek Rady Polityki Pieniężnej Rafał Sura powiedział, że przez najbliższe dwanaście miesięcy stopy procentowe mogą zostać bez zmian, ale wykraczanie w polityce pieniężnej poza taką perspektywę jest zbyt ryzykowne. Zdaniem Sury optymalnym rozwiązaniem dla polskiej gospodarki jest utrzymywanie stóp procentowych na obecnym poziomie jak najdłużej, bo to oznacza wspieranie rozwoju gospodarczego, ale inflacja musi pozostawać w pobliżu celu, bo ona jest dla RPP najważniejsza. Przedstawiciel RPP powiedział także, że obecnie brak jest sygnałów ze strony Europejskiego Bank Centralnego, które sugerowałyby zaostrzenie polityki monetarnej w strefie euro, co jest "dodatkową przesłanką" dla RPP, by nie zmieniać stóp. W praktyce dopóki więc EBC nie stanie się bardziej jastrzębi, alko krajowa inflacja na zaskoczy swoją siłą, stopy pozostaną bez zmian, a dla krajowej waluty negatywna jest ciągle obserwowana rewizja oczekiwań co do skali przyszłego zacieśnienia. Przykładowo po wczorajszych danych o CPI niektóre ośrodki analityczne zmniejszyły ilość spodziewanych podwyżek w przyszłym roku z dwóch do jednej.

Drugą istotną kwestią jest kondycja gospodarcza zarówno w kraju, jak i na świecie. Złoty jest walutą procykliczną, która umacnia się w okresie ożywienia gospodarczego, a słabnie przy spowolnieniu. W tym kontekście wszelkie zagrożenie dla globalnego wzrostu, w tym potencjalne wojny handlowe, będą odbierane negatywnie

Z czysto technicznego punktu widzenia ważne pary USD/PLN oraz EUR/PLN pozostają przy istotnych oporach. Warta szczególnej uwagi jest pierwsza para, gdyż niewiele brakuje to testu wielomiesięcznej linii trendu spadkowego rozpoczętego z końcem 2016 roku. Na poziomie 3,4250 przebiega też istotny opór wyznaczony przez lokalne maksima kreślone od połowy stycznia.

USDPLNDaily.png

W przypadku EUR/PLN ważny przedział oporu zamyka się pomiędzy 4,21 a 4,2270 i jego przekroczenie skutkowałoby analogicznymi negatywnymi sygnałami dla krajowej waluty.

EURPLNDaily.png

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.01.11, godz: 20:05
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.