Kurs GBP/USD najniżej od 8 tygodni, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2018.12.19, godz. 12:23
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2018.12.18
godz. 17:27
Data publikacji: 2018.12.14
godz. 17:37

Komunikaty

Kurs GBP/USD najniżej od 8 tygodni

autor: Dorota Sierakowska
2017.03.14, godz: 10:58

Notowania brytyjskiego funta względem amerykańskiego dolara zeszły dzisiaj rano do najniższego poziomu od połowy stycznia. Wartość GBP znalazła się pod presją związaną z możliwością podjęcia przez brytyjski rząd kolejnych kroków związanych z procedurą Brexitu.

Naszym zdaniem: W ostatnich dniach notowania funta brytyjskiego notują podwyższoną zmienność wynikającą z pojawiających się informacji dotyczących dalszych działań w sprawie Brexitu. Już dzisiaj teoretycznie brytyjski rząd może złożyć formalny wniosek o wystąpienie z UE. W obliczu tej informacji, jeszcze do wczoraj wartość GBP radziła sobie nieźle, jednak dzisiaj na rynek ten powróciła nerwowość i wczorajsze wzrosty na wykresie GBP/USD zostały zniwelowane z nawiązką. W międzyczasie powróciła także kwestia szkockiego referendum niepodległościowego, jednak nie powinna ona mieć istotnego przełożenia na wartość GBP w najbliższym czasie ze względu na odległy termin ewentualnego głosowania.

Tymczasem w najbliższych dniach o wartości funta w sporej mierze mogą decydować dane makro. Jutro pojawią się informacje z rynku pracy, z kolei w czwartek BoE podejmie decyzję ws. stóp procentowych.

 GBPUSDDaily_14.03.png

Wykres dzienny GBP/USD 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2018.12.14, godz: 16:50
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.