Informacje z RPP tylko nieznacznie wsparły złotego, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2018.11.15, godz. 07:11
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2018.11.14
godz. 17:27
Data publikacji: 2018.11.08
godz. 17:32
Data publikacji: 2018.11.06
godz. 17:24

Komunikaty

Informacje z RPP tylko nieznacznie wsparły złotego

autor: Marek Rogalski
2015.09.02, godz: 16:50

Wydarzeniem dla rynku złotego była dzisiaj decyzja Rady Polityki Pieniężnej, a konkretnie konferencja prasowa, która zwyczajowo rozpoczęła się o godz. 16:00. Utrzymanie głównej stopy procentowej na poziomie 1,50 proc. nie było żadnym zaskoczeniem – wydaje się, że stopy utrzymają się na obecnym poziomie znacznie dłużej, niż to się obecnie szacuje. W zamian za to rynek otrzymał dwie informacje, które teoretycznie można uznać za optymistyczne – RPP nie widzi na razie potrzeby rewizji projekcji PKB na ten rok, a Adam Glapiński dodał, że sytuacja w Chinach nie jest na razie powodem do szczególnego niepokoju. Warto jednak zaznaczyć, że trudno było o inne słowa w obliczu braku konkretnych danych – te dopiero mogą się pojawić za kilka miesięcy. W zamian za to, ważne może być sformułowanie sugerujące wzrost niepewności dotyczącej powrotu inflacji do celu, gdyby pojawiły się większe ryzyka spowolnienia gospodarek wschodzących, w tym dalsze „dołowanie” cen surowców. Nie wykluczone, że może ono sugerować dłuższe „zamrożenie” w czasie obecnej luźnej polityki RPP w przypadku zaistnienia negatywnych czynników. Prawdopodobieństwo cięcia stóp procentowych jest jednak niewielkie.

Na rynkach zagranicznych uwagę zwracały próby odreagowania wczorajszych spadków na giełdach – niestety nie sugerujące jeszcze przełomu – a także dane ADP z USA. Zdaniem tej prywatnej instytucji w sierpniu amerykańska gospodarka mogła wygenerować 190 tys. nowych etatów w sektorze prywatnym. To mniej niż szacował rynek (201 tys.). Dodatkowo dane za lipiec zostały nieco zrewidowane do 177 tys. ze 185 tys. Dolar jednak nie stracił, a nieco zyskał w relacji do euro. Ta tendencja ma szanse być kontynuowana, zwłaszcza, że w obliczu obaw o wpływ chińskiego spowolnienia na inne gospodarki i politykę lokalnych banków centralnych, to dolar powinien być preferowaną walutą. I to niezależnie od tego, jaki będzie piątkowy odczyt danych Departamentu Pracy USA.  

Analiza techniczna sugeruje, że EUR/USD może próbować naruszyć okolice 1,1200-1,1210, co byłoby sygnałem do ruchu w stronę minimum z zeszłego tygodnia przy 1,1155 z możliwością jego złamania.

 

 

 eurusddaily.png

 

Wykres dzienny EUR/USD

Z kolei w przypadku złotego spadek EUR/PLN może nieco ograniczyć presję na wzrost EUR/PLN, ale nie wydaje się, abyśmy mieli szybko oddalić się od okolic 4,24. Wpływ zachowania się EUR/USD może być zauważalny w kursie USD/PLN. Ten po wczorajszym odbiciu z rejonu wsparcia przy 3,74 zdaje się rozpoczynać kolejną falę wzrostową, która może doprowadzić do złamania szczytu z ubiegłego tygodnia przy 3,7860.

 

 eurplndaily.png

 

Wykres dzienny EUR/PLN

 usdplndaily.png

Wykres dzienny USD/PLN

 

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ  

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2018.11.09, godz: 16:19
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.