Kurs EUR/USD najwyżej od lutego, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.02.17, godz. 06:19
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.02.13
godz. 09:06
Data publikacji: 2019.01.30
godz. 17:24

Komunikaty

Kurs EUR/USD najwyżej od lutego

autor: Dorota Sierakowska
2013.06.18, godz: 16:29

 

Notowania eurodolara nadal oscylują tuż poniżej poziomu 1,34. Kurs tej pary walutowej wyraźnie wzrósł dzisiaj przed południem, za co w sporej mierze odpowiadały dobre dane makro (lepszy od oczekiwań odczyt indeksu ZEW w Niemczech). Wzrostom notowań EUR/USD sprzyjały także poranne słowa Mario Draghiego, który podczas swojego wystąpienia publicznego w Jerozolimie zadeklarował gotowość ECB do stosowania niestandardowych środków, jeśli będzie to uzasadnione. Draghi zaznaczył także, że ECB będzie utrzymywał politykę akomodacyjną tak długo, jak będzie to konieczne.

Taka deklaracja wpływa korzystnie na nastroje w strefie euro, jednak najważniejsze wydarzenie tygodnia na rynkach walutowych dopiero przed nami. Chodzi oczywiście o jutrzejszy komunikat po posiedzeniu FOMC, na którym oczekiwane jest przedstawienie większej ilości konkretnych informacji dotyczących wycofywania się Fed z programu QE3.

Dzisiaj na fali optymizmu kurs EUR/USD dotarł do najwyższego poziomu od czterech miesięcy. Niemniej jednak, jutro ten optymizm może być wystawiony na dużą próbę. Ze względu na brak istotnych danych makro ze strefy euro w najbliższym czasie, to właśnie spekulacje wokół FOMC będą decydować o jutrzejszych nastrojach. Jeśli Fed wyraźnie zaznaczy gotowość do rychłego wycofywania się z programu QE3, to może wzmocnić to dolara i, w konsekwencji, doprowadzić do zniżki na EUR/USD. Najbliższe wsparcia techniczne to poziomy 1,33 i 1,32.

 eurusd_daily_18.06.png

Wykres 1. Notowania EUR/USD – dane dzienne.  

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.02.15, godz: 15:42
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.