Dolar umocnił się po danych dot. NFP, NBP sprzedaje euro, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.05.26, godz. 19:27
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komunikaty

Dolar umocnił się po danych dot. NFP, NBP sprzedaje euro

autor: Konrad Ryczko
2013.06.07, godz: 15:41
Notowania eurodolara znalazły się na sesyjnych minimach w okolicy 1,32 USD po tym jak dane z amerykańskiego rynku pracy okazały się być lepsze od oczekiwań. Odczyt NFP (zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA)  na poziomie 175k przebił oczekiwania z zakresu 160-170k. Tym samym wzmocnione zostały obawy, iż FED w kolejnych miesiącach może zdecydować się na odejście od programu QE. Dzisiejsze dane NFP traktowane były jako kluczowe wydarzenie kończącego się tygodnia, stąd dziwić może nieznaczna jedynie (w świetle ostatnich wzrostów) reakcja na parze eurodolar. We wcześniejszej części tygodnia poznaliśmy odmienne wskazanie z raportu ADP, które spowodowały, iż duża część rynku zakładała również słabsze wskazanie piątkowych danych. Umocnienie dolara okazało się być bardziej widoczne na pozostałych parach związanych z amerykańską walutą, gdzie m.in. obserwowaliśmy pogłębienie ostatnich spadków na USD/JPY.
 
 eurusddaily.png
 
Równocześnie chwilę po godzinie 15:00 na rynku pojawia się informacja, iż NBP sprzedaje euro na rynku, tym samym umacniając krajową walutę. Niespodziewany wzrost aktywności instytucji centralnej spowodował wzrost wartości złotego o ok. 0,7%. Przypomnijmy, iż na konferencji po posiedzeniu RPP Marek Belka stwierdził, iż ostatnie osłabienie złotego nie stanowi problemu dla Rady. 
 
 eurplndaily.png

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.05.24, godz: 14:28

20190524_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

Tygodnik-waluty 24 maja 2019 r. godz. 15:16

 20190524_TYGODNIK_FX.pdf