Notowania miedzi i ropy rosną pomimo słabych danych z Chin - komentarz surowcowy, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.06.27, godz. 08:01
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.06.21
godz. 07:02
Data publikacji: 2019.06.19
godz. 17:28

Komunikaty

Notowania miedzi i ropy rosną pomimo słabych danych z Chin - komentarz surowcowy

autor: Dorota Sierakowska
2012.09.10, godz: 10:49

 

W piątek na rynkach towarowych przeważała strona popytowa. Notowania indeksu CRB wzrosły o 0,90%, kończąc sesję na poziomie 311,67 pkt., będącym najwyższą wartością od przełomu marca i kwietnia br.

W dużej mierze wzrost cen towarów był wspierany przez sytuację na rynku walutowym, a dokładniej – spadek wartości dolara. W piątek US Dollar Index zanotował spadek o około 1%, kończąc dzień tuż powyżej poziomu 80 pkt. Niska wartość amerykańskiej waluty sprzyja bykom na rynkach towarowych, ponieważ ceny surowców są na ogół wyrażane właśnie w dolarze. Notowania US Dollar Index systematycznie spadają od drugiej połowy lipca br., a najbliższym technicznym poziomem wsparcia na wykresie tego indeksu jest właśnie 80 pkt.

 USD_10.09.2012.png

Wykres 1. Notowania US Dollar Index – dane dzienne. Źródło: stochcharts.com

 

Wyraźny wzrost cen miedzi

Liderem zwyżek w piątek były notowania miedzi – nowojorskie kontrakty na ten metal podrożały o 3,79% do poziomu 3,6450 USD za funt metalu. Dziś cena miedzi nadal rośnie, pomimo stosunkowo słabych danych, jakie w weekend i dzisiaj napłynęły z Chin.

W niedzielę podano, że sierpniowa dynamika produkcji przemysłowej w Chinach wyniosła 8,9% rdr, co oznacza najniższą wartość od 39 miesięcy (od maja 2009 r.). Niemniej jednak, niemalże jednocześnie władze Chin zasugerowały kontynuację działań mających zapewnić stabilny rozwój gospodarki Państwa Środka. Wczoraj zakończył się bowiem dwudniowy szczyt przedstawicieli państw APEC (Asian-Pacific Economic Cooperation) we Władywostoku w Rosji, na którym chiński prezydent Hu Jintao zapowiedział działania mające na celu utrzymywanie się wysokiego tempa rozwoju gospodarki Chin. Jednak już obecnie spekuluje się, że w trzecim kwartale br. wzrost PKB Chin w ujęciu rdr może zejść nawet poniżej 7%.

Dziś wcześnie rano podano, że import miedzi do Chin w sierpniu wyniósł 355,9 tys. ton, co oznacza spadek o 2,9% w relacji do wielkości z lipca. Niemniej jednak, również te dane nie odbiły się negatywnie na cenie miedzi, bowiem były one antycypowane przez inwestorów. Niewielki spadek importu wiąże się prawdopodobnie z harmonogramem realizacji zamówień na przywóz metalu do Chin. Niemniej jednak, popyt na miedź w Chinach nie jest imponujący, o czym świadczą chociażby rosnące zapasy tego metalu, monitorowane przez giełdę w Szanghaju. Spadek popytu sygnalizują m.in. producenci sprzętu domowego, w którego produkcji niejednokrotnie wykorzystuje się miedź.

Dziś cena nowojorskich kontraktów na miedź kontynuuje ruch w górę. Obecnie znajduje się ona na najwyższym poziomie od 10 maja br. Najbliższym poziomem oporu są okolice 3,70-3,71 USD za funt miedzi.

 miedz_10.09.2012.gif

Wykres 2. Notowania miedzi w USA – dane dzienne.

 

Import ropy do Chin najniższy od niemal 2 lat

Dziś rano nie zachwyciły także dane dotyczące importu ropy do Chin. W sierpniu znalazł się on na poziomie 4,33 mln baryłek dziennie, a więc aż o 15,7% mniej niż import w lipcu (5,14 mln baryłek dziennie). Sierpniowa wielkość importu ropy była najniższa od października 2010 r.

Od stycznia do sierpnia br. Chiny importowały łącznie 180,3 mln ton ropy naftowej (5,39 mln baryłek dziennie), co oznacza wzrost o 7,4% w ujęciu rdr. Niemniej jednak, część importowanej ropy prawdopodobnie powiększyła zapasy tego surowca w Państwie Środka, bowiem dynamika wzrostu przerobu ropy w rafineriach była niższa niż dynamika wzrostu importu tego surowca do Chin.

Dziś, pomimo słabych danych z Chin, notowania ropy naftowej WTI delikatnie rosną. Niemniej jednak, utrzymują się one w konsolidacji, trwającej od około trzech tygodni. W piątek okolice 94 USD za baryłkę zadziałały jako wsparcie ze względu na umiejscowioną tam linię 30-sesyjnej średniej ruchomej oraz linię wyznaczającą połowę czteromiesięcznego ruchu spadkowego rozpoczętego w marcu br. Najbliższym poziomem oporu są okolice 98 USD za baryłkę, w których znajduje się jeden z poziomów Fibonacciego, wyznaczający zniesienie 61,8% wspomnianego ruchu spadkowego.

 ropa_10.09.2012.gif

Wykres 3. Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne.

20120910_komentarz_surowcowy

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.06.14, godz: 15:59