Czekamy na zapiski FED, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.10.22, godz. 00:16
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.09.11
godz. 11:54
Data publikacji: 2019.09.04
godz. 17:27
Data publikacji: 2019.09.02
godz. 11:13

Komunikaty

Czekamy na zapiski FED

autor: Marek Rogalski
2019.10.09, godz: 15:09
Po rannym rollercoasterze wywołanym spekulacjami wokół powodzenia rozmów handlowych pomiędzy USA, a Chinami – podobno Pekin jest zdeterminowany do podpisania częściowego porozumienia niezależnie od ostatnich działań amerykańskiej administracji w obawie przed dalszą eskalacją wojny handlowej – rynek nieco zastygł w wyczekiwaniu na oficjalne otwarcie handlu na Wall Street o godz. 15:30 (sentyment z giełd również przekłada się na waluty), a przede wszystkim w wyczekiwaniu na wystąpienie Jerome Powella o godz. 16:30, oraz zapiski z wrześniowego posiedzenia FED o godz. 20:00. W głównym komentarzu dnia zwracałem uwagę, że mogą one nie mieć większego znaczenia, gdyż dane makro jakie zostały opublikowane od tego czasu, dały argumenty za oczekiwaniem kolejnego cięcia stóp już na posiedzeniu FED w końcu października. Obecnie prawdopodobieństwo takiego ruchu wyceniane jest na 84 proc. (model CME FED Watch). Ważniejsze w tym kontekście mogą okazać się jutrzejsze dane nt. wrześniowej inflacji konsumenckiej, jakie poznamy o godz. 14:30. Ostatnio bazowa CPI core pozostawała wysoko na poziomie 2,4 proc. r/r, co było jednym z argumentów dla większości członków FED, aby traktować ostatnie dwie obniżki stóp jako dostosowanie w istniejącym cyklu, a nie początek nowego – czytaj spadkowego.
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.10.18, godz: 11:12