Przełom w wojnie handlowej?, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.08.23, godz. 08:39
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.08.21
godz. 17:37
Data publikacji: 2019.08.14
godz. 17:33

Komunikaty

Przełom w wojnie handlowej?

autor: Marek Rogalski
2019.08.13, godz: 16:29

Amerykański USTR (Biuro Przedstawiciela Handlowego) potwierdził, że część chińskich produktów na które miały zostać nałożone od 1 września cła w wysokości 10 proc. została usunięta z listy, a jeszcze inne zostaną objęte cłem dopiero od 15 września. Informacja ta pojawiła się po tym, jak chiński wicepremier Liu He przeprowadził telefoniczną rozmowę z Sekretarzem Skarbu Mnuchinem, oraz szefem USTR Robertem Lighthizerem. Nie podano jej szczegółów, ale zapowiedziano, że do kolejnego kontaktu pomiędzy stronami może dojść w ciągu dwóch tygodni. Czy to oznacza, że mamy jakieś szanse na przełom i strony zaczynają rozumieć, że wzajemnie sobie szkodzą eskalując konflikt handlowy? Trudno to ocenić. Jeszcze godzinę temu Donald Trump tweetował o Chinach zarzucając im manipulację walutą i nieuczciwe praktyki… Może nas, zatem czekać emocjonalny rollercoster, chociaż dzisiaj inwestorzy dostali jakąś nadzieję, że być może termin 1 września uda się całkowicie, a nie tylko częściowo odroczyć. Pytanie tylko, jak długo będą z nią żyć.

Na wykresie FUS500 (instrument oparty o indeks S&P500) wymazane zostały spadki z ostatnich dni i mamy szanse powrócić w okolice szczytu przy 2940.

 

 FUS500Daily.png

Wykres dzienny FUS500

 

Na rynku walutowym widać odwrót od bezpiecznych przystani (JPY, CHF). Kurs USDJPY gwałtownie rośnie i przetestował już ważny poziom 106,77, który bazuje na dołku z czerwca b.r. Na tygodniowym ujęciu USDCHF rysuje się formacja młota, a w kraju CHFPLN oddala się od poziomu 4 zł, który dzisiaj był naruszany.

 

 USDJPYDaily.png

Wykres dzienny USDJPY

 

 USDCHFWeekly.png

Wykres tygodniowy USDCHF

 

 CHFPLNDaily.png

 Wykres dzienny CHFPLN

 

 

 

Wykres dzienny CHFPLN  

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.08.16, godz: 13:53