Słaby bilans danych z USA, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.07.16, godz. 22:18
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.07.03
godz. 08:43
Data publikacji: 2019.06.28
godz. 17:19

Komunikaty

Słaby bilans danych z USA

autor: Marek Rogalski
2019.05.15, godz: 16:01

Wprawdzie odczyt indeksu aktywności z Nowego Jorku za maj wypadł nieźle (wzrost do 17,8 pkt. z 10,1 pkt.), to jednak twarde dane za kwiecień – produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna zaprezentowały się poniżej oczekiwań. W obu przypadkach mamy ujemną dynamikę miesięczną, co nie wygląda dobrze (odpowiednio -0,2 proc. m/m i -0,5 proc. m/m), sugerując, że amerykańska gospodarka zaczyna jednak ulegać globalnej presji.

Co ciekawe, te dane nie szkodzą nadmiernie dolarowi, gdyż widać rosnącą awersję do ryzyka – najmocniejsze dzisiaj waluty w grupie G10 to jen, frank i właśnie dolar – to sugeruje, że nad rynkami nadal ciążą obawy związane z eskalacją relacji handlowych pomiędzy USA, a Chinami. 

Miano najsłabszej waluty dzierży dzisiaj funt, który zdetronizował dolara australijskiego, który słabł po rozczarowujących danych makro z Chin, jakie poznaliśmy nad ranem. Słabość brytyjskiej waluty to efekt docierających informacji, że o porozumienie ws. Brexitu pomiędzy torysami, a laburzystami może być bardzo trudno, a plany Theresy May, aby na początku czerwca poddać ustawę Brexitową pod kolejne głosowanie w Izbie Gmin mogą okazać się kompletną klapą i być może przypieczętują tylko jej odejście ze stanowiska szefowej Partii Konserwatywnej. 

Kurs GBPUSD spadł poniżej dołka z kwietnia przy 1,2864…

 

 GBPUSDDaily.png

Wykres dzienny GBPUSD  

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.07.12, godz: 13:35

20190712_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

 Tygodnik FX - Waluty (12 lipca godz. 15:28)

 20190712_TYGODNIK_FX.pdf