Złoty - bilans tygodnia to cofnięcie od oporu na koszyku i ruch w górę USDPLN, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.10.22, godz. 00:15
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.09.11
godz. 11:54
Data publikacji: 2019.09.04
godz. 17:27
Data publikacji: 2019.09.02
godz. 11:13

Komunikaty

Złoty - bilans tygodnia to cofnięcie od oporu na koszyku i ruch w górę USDPLN

autor: Marek Rogalski
2019.04.18, godz: 15:38

Złoty – bilans tygodnia to cofnięcie od oporu na koszyku i ruch w górę USDPLN Opublikowane dzisiaj zapiski z ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej potwierdziły tylko, że decydenci czują się komfortowo w obecnej sytuacji i nie dostrzegają zbytnio ryzyka w postaci wyższej inflacji – to potwierdza tylko to co wiemy od dawna – stopy procentowe w Polsce szybko się nie zmienią. Stąd też dzisiejsze minutki (podobnie jak opublikowane rano niezłe dane nt. produkcji przemysłowej) nie mają większego znaczenia dla obrazu rynku, który ponownie jest bardziej zależny od wydarzeń globalnych – zwłaszcza spadku kursu EURUSD. Szacunkowe indeksy PMI w strefie euro wypadły słabo i pytanie o to, kiedy zobaczymy recesję może być zadawane częściej od tego, czy w ogóle ją zobaczymy. Dla kontrastu marcowa sprzedaż detaliczna w USA wyraźnie pobiła oczekiwania, a cotygodniowe bezrobocie spadło do najniższego poziomu od 50 lat. Na tygodniowym układzie BOSSA PLN widoczne jest cofnięcie od obszaru oporu, chociaż skala korekty będzie uzależniona głównie od tego, co będzie się dziać z kursem USDPLN. Po złamaniu 3,81 kolejnym oporem byłyby okolice 3,84.

 

 BOSSAPLNWeekly.png

Wykres tygodniowy BOSSA PLN

 

 USDPLNDaily.png

Wykres dzienny USDPLN

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.10.18, godz: 11:12