Zapowiada się trudny wieczór dla funta, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.05.25, godz. 23:11
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komunikaty

Zapowiada się trudny wieczór dla funta

autor: Marek Rogalski
2019.03.14, godz: 15:42

Zaplanowane na dzisiejszy wieczór głosowanie w Izbie Gmin może obfitować w wiele zwrotów akcji, które ostatecznie mogą dać zaskakujący obraz sytuacji. Dlaczego? Premier May zaproponowała, aby zagłosować nad wnioskiem, który proponowałby wydłużenie terminu do 3 miesięcy, gdyby parlament zgodził się na rządowe porozumienie rozwodowe, które po raz trzeci będzie głosowane 20 marca, lub wydłużenie nawet do 2021 r., co pozwoliłoby dać czas na znalezienie alternatywnych rozwiązań (czytaj być może i przeprowadzenie drugiego referendum). W efekcie eurosceptyczni posłowie już zaproponowali, aby parlament wyraził opinię, czy należy iść w stronę ponownego zapytania się suwerena o zdanie. Ten polityczny wybieg może tylko jeszcze bardziej skomplikować sytuację, gdyż Partia Pracy zapowiedziała, że zagłosuje przeciwko drugiemu referendum, chociaż nie tak dawno zdawała się forsować ten projekt. Pod głosowanie może zostać poddana też poprawka pytająca parlament o sens głosowania po raz trzeci nad rządowym projektem rozwodowym z UE.

Debata nad projektami ustaw może rozpocząć się o godz. 18:00, a głosowania zaczęłyby się po godz. 19:00. Teoretycznie, jeżeli parlament nie da zielonego światła dla rozważania scenariusza drugiego referendum, to pozostaje opcja przegłosowania projektu rządowego 20 marca. A w przypadku jego ponownego odrzucenia, powinny zostać ogłoszone przedterminowe wybory, które pozwoliłyby wybrnąć z parlamentarnego impasu ws. Brexitu w jakim znalazła się Wielka Brytania. W takiej sytuacji Brexit powinien zostać wydłużony nawet do 2021 r. Co ciekawe, dzisiaj przed południem Komisja Europejska dała do zrozumienia, że w takiej sytuacji Brytyjczycy powinni wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego zapowiedzianych na 23-26 maja b.r., chociaż jak zaznaczono ostateczną decyzję podejmą unijni przywódcy. 

Na wykresie GBPUSD widać, że rejon wsparcia oparty na dawnym szczycie z 25 stycznia (1,3212) zdaje egzamin pomimo prób jego naruszeń (1,3206 i 1,3210). Dopiero jego wyraźniejsze złamanie byłoby sygnałem do wyraźniejszego wymazania wczorajszych zwyżek.

 

 GBPUSDDaily.png

Wykres dzienny GBPUSD  

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.05.24, godz: 14:28

20190524_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

Tygodnik-waluty 24 maja 2019 r. godz. 15:16

 20190524_TYGODNIK_FX.pdf