Rekordowy import ropy naftowej do Chin, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.08.25, godz. 07:43
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.08.21
godz. 17:37
Data publikacji: 2019.08.14
godz. 17:33

Komunikaty

Rekordowy import ropy naftowej do Chin

autor: Dorota Sierakowska
2018.11.08, godz: 09:55

Wczorajsze próby dynamicznego odbicia cen ropy naftowej w górę zakończyły się fiaskiem, ale dzisiejszy poranek przynosi ruch wzrostowy. Cena europejskiej ropy Brent wciąż oscyluje w pobliżu 72-73 USD za baryłkę, podczas gdy notowania ropy WTI w USA poruszają się w okolicach poziomu 62 USD za baryłkę.

Zniżkom cen ropy naftowej wczoraj sprzyjały dane dotyczące rekordowej produkcji ropy naftowej w USA, która w minionym tygodniu sięgnęła aż 11,6 mln baryłek dziennie. To pozwoliło zapasom wzrosnąć o solidne 5,8 mln baryłek w poprzednim tygodniu, czyli o około dwa razy więcej niż oczekiwano na rynku. Zwyżka zapasów ropy w Stanach Zjednoczonych to zjawisko trwające już od wielu tygodni, które w pewnym stopniu przyczynia się do spadków cen ropy naftowej w ostatnim czasie.

 FOILDaily_8.11.png

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

 

Stronie popytowej na rynku ropy naftowej we wtorkowy poranek sprzyjają jednak dane dotyczące importu ropy naftowej do Chin. Według podanych dzisiaj informacji, październiku import ropy do Państwa Środka sięgnął 40,80 mln ton, czyli około 9,61 mln baryłek dziennie. To wzrost aż o 32% w ujęciu rdr i jednocześnie jest to historyczny rekord. Poprzedni, wynoszący 9,60 mln baryłek dziennie, został osiągnięty w kwietniu 2018 r.

Cały bieżący rok może być rekordowy pod kątem importu ropy naftowej do Chin. W pierwszych 10 miesiącach br. import wyniósł ponad 377 mln ton, czyli o 8,1% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Listopad może przynieść nieco gorszy wynik ze względu na wejście w życie amerykańskich sankcji na Iran, jednak Chiny – jako jedno z ośmiu państw świata – w ramach wyjątku otrzymały prawo do importu pewnych ilości irańskiej ropy naftowej. To sprawia, że najprawdopodobniej ten rok będzie dla importu ropy do Chin rokiem rekordów.

 FBRENTDaily_8.11.png

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.08.23, godz: 14:43

20190823_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

Tygodnik -waluty (23.08 godz. 16:16)

 20190823_TYGODNIK_FX.pdf