Bank Rosji podniósł stopy procentowe, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.04.21, godz. 12:45
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.04.17
godz. 17:19
Data publikacji: 2019.04.09
godz. 17:22

Komunikaty

Bank Rosji podniósł stopy procentowe

autor: Marek Rogalski
2018.09.14, godz: 13:26

Tamtejszy bank centralny zdecydował się na dzisiejszym posiedzeniu podnieść po raz pierwszy od 4 lat poziom stóp procentowych – główna wzrosła do 7,50 proc., tj. o 25 p.b. Ruch ten jest pewnym zaskoczeniem dla rynku, który w dużej mierze nie spodziewał się dzisiaj zmian. W uzasadnieniu podano, że ma to ograniczyć zmienność na rynku walutowym, oraz jego wpływ na inflację w kolejnych kwartałach. Wskaźnik CPI rósł ostatnio szybciej, ale zdaniem ekspertów z Banku Rosji ma szanse osiągnąć swój szczyt w I połowie 2019 r. W komunikacie zapowiedziano też, że bank centralny wstrzyma się z zakupami zagranicznych walut do końca tego roku, co może zmniejszyć presję na spadki rubla. Nie wykluczono też kolejnych podwyżek stóp, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Bank Rosji dzisiejszym ruchem próbuje dać do zrozumienia, że zdaje sobie sprawę z sytuacji, która może się jeszcze pogorszyć, jeżeli spekulacje o nałożeniu kolejnej rundy amerykańskich sankcji przeciwko Rosji jeszcze w tym roku, zaczną się materializować – dając preteksty do dalszego odpływu kapitału. Czy to wystarczy? Trudno ocenić, ale w krótkim terminie rubel dostał preteksty do kontynuacji obserwowanego już od kilku dni umocnienia. 

 

 

 USDRUBDaily.png

Wykres dzienny USDRUB 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.04.12, godz: 13:10

20190412_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

Tygodnik FX: 12 kwietnia godz. 14:03

 20190412_TYGODNIK_FX.pdf