Inwestorzy nieco mniej pewni przed FED, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.05.21, godz. 17:01
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komunikaty

Inwestorzy nieco mniej pewni przed FED

autor: Marek Rogalski
2018.06.13, godz: 17:05

Szukanie wiarygodnych wytłumaczeń do krótkoterminowych ruchów przed istotnymi wydarzeniami, często nie ma większego sensu. Dzisiaj kluczem dnia będą informacje, jakie zaczną napływać od godz. 20:00 (komunikat po posiedzeniu FED i projekcje makro, w tym wykres obrazujący oczekiwania członków tego gremium dotyczące kształtowania się stóp procentowych), a potem kluczowa może okazać się konferencja prasowa Jerome Powella. O wpływie tych wydarzeń szeroko pisałem już wcześniej – generalnie ich wymowa powinna być lekko pozytywna dla dolara, chociaż dopełnieniem tematu będzie jutrzejsze posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, zwłaszcza dla koszyka dolarowego i układu EUR/USD.

Od kilku godzin obserwujemy nieznaczne osłabienie dolara – częściowo korygowany jest ruch, który był wynikiem spekulacji, że FED może wprowadzić dzisiaj zmiany polegające na tym, że każde posiedzenie będzie kończyło się konferencją prasową, a nie jak teraz – raz na kwartał. 

Na układzie EUR/USD mieliśmy podbicie do obszaru 1,1780-1,1805, jaki był wskazywany rano. Wieczorne informacje z FED mogą generować podwyższoną zmienność, ale jeżeli handel zakończymy bliżej zamknięcia wczorajszej świecy (1,1730), to będzie to pro-spadkowy układ w kontekście jutrzejszych sygnałów z ECB.

 

 EURUSDDaily.png

Wykres dzienny EUR/USD  

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.05.17, godz: 14:46