Zwyżki dolara wyczerpują się, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.03.21, godz. 06:54
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.03.20
godz. 09:03
Data publikacji: 2019.03.15
godz. 17:22

Komunikaty

Zwyżki dolara wyczerpują się

autor: Marek Rogalski
2018.05.16, godz: 17:25

Środa nie przynosi już zwyżek dolara na szerokim rynku, odbijać próbują głównie waluty surowcowe, oraz nieznacznie JPY i CHF. Na kluczowych parach, tj. EURUSD, GBPUSD, czy USDJPY, jakie były opisywane w głównym komentarzu przed południem widać, że zbliżyliśmy się do istotnych poziomów wsparcia, których nie będzie łatwo złamać. Dla EURUSD jest to rejon 1,1750, dla GBPUSD okolice 1,3450-60, a dla USDJPY górne ograniczenie strefy oporu, czyli 110,50. Co ciekawe dolar nie powiększył znacząco swoich zysków mimo faktu, że dynamika produkcji przemysłowej przyspieszyła w kwietniu do 0,7 proc. m/m (szacowano 0,6 proc. m/m), a dane za marzec zrewidowano w górę do 0,7 proc. m/m z 0,5 proc. m/m. Wykorzystanie mocy produkcyjnych rosło jednak wolniej, niż oczekiwano – tj. 78,0 proc. Gorzej wypadły dane z rynku nieruchomości (pozwolenia i rozpoczęte nowe budy). Wsparciem dla USD nie stał się też dalszy wzrost rentowności amerykańskich obligacji rządowych – po południu 10-latki notowane były przy rentownościach powyżej 3,0850 proc. O powodach dla których dynamika ruchu na USD może się wyczerpywać pisałem szerzej w rannym raporcie.

W kalendarzu na kolejne godziny na uwagę zasługują odczyty z rynku pracy w Australii, oraz inflacja PPI w Nowej Zelandii, które poznamy w nocy. Lepsze dane mogą dać kontynuację obserwowanego odbicia na AUD/USD i NZD/USD. 

Na tygodniowym układzie AUD/USD uwagę zwraca rysujący się układ 3 świec doji mogący zwiastować przesilenie w spadkach. Trudno jednak ocenić, czy przełoży się ono na wybicie z kanału spadkowego przy 0,76. Chyba, że zobaczymy jakiś wyraźniejszy przełom w negocjacjach handlowych USA-Chiny, co pozytywnie wpłynęłoby na globalny sentyment. 

 

 

 AUDUSDWeekly.png

Wykres tygodniowy AUD/USD 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.03.15, godz: 15:41

20190315_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

TYGODNIK FX

Data sporządzenia: 15.03.2019 r. godz. 16:26

20190315_TYGODNIK_FX.pdf 

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.