Scandies trzymają się mocno, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.03.22, godz. 05:59
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.03.20
godz. 09:03
Data publikacji: 2019.03.15
godz. 17:22

Komunikaty

Scandies trzymają się mocno

autor: Marek Rogalski
2018.03.14, godz: 13:21

Opublikowane dzisiaj dane ze Szecji nt. inflacji CPI w lutym pokazały jej wzrost na poziomie 1,6 proc. r/r i 1,7 proc. r/r w ujęciu bazowym (CPIF), czyli wciąż poniżej celu na poziomie 2,0 proc. W ujęciu bazowym, ale także z wyłączeniem zmian energii odczyt wyniósł 1,5 proc. r/r wobec prognozy 1,65 pro. r/r. Ogólnie jednak dane wpisały się w oczekiwania ekonomistów, stąd też negatywnej reakcji w notowaniach szwedzkiej korony nie widać. Niemniej będzie teraz trudniej bronić tezę, która zakłada podwyżkę stóp przez Riksbank w drugiej połowie roku. Nie brak głosów, że zostanie ona przesunięta na przyszły rok, lub też zmiana nastąpi na jesieni i będzie kosmetyczna (ruch o 10 p.b.). Z czego, zatem może wynikać dzisiejsza siła szwedzkiej korony, skoro jest to też wrażliwa waluta na wzrost globalnego ryzyka? Trudno to jednoznacznie uzasadnić, ale warto spojrzeć na notowania korony norweskiej, która trzyma się mocno przed jutrzejszym posiedzeniem Norges Banku. Rynek próbuje rozgrywać „jastrzębi” komunikat zakładający, że do podwyżki stóp mogłoby dojść nawet we wrześniu. To wynik ostatnich mocnych danych nt. inflacji CPI, a także planów obniżenia celu inflacyjnego z 2,5 do 2,0 proc. Trudno jednak ocenić, czy jutrzejsze posiedzenie Norges Banku rzeczywiście będzie pretekstem do umocnienia się notowań norweskiej korony.

 

 EURSEKDaily.png

Wykres dzienny EUR/SEK

 

 EURNOKDaily.png

Wykres dzienny EUR/NOK

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.03.15, godz: 15:41

20190315_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

TYGODNIK FX

Data sporządzenia: 15.03.2019 r. godz. 16:26

20190315_TYGODNIK_FX.pdf 

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.