Nieoczekiwany obrót spraw, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.04.21, godz. 12:05
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.04.17
godz. 17:19
Data publikacji: 2019.04.09
godz. 17:22

Komunikaty

Nieoczekiwany obrót spraw

autor: Marek Rogalski
2018.02.14, godz: 17:09

Kombinacja dzisiejszych danych makro (wyższa inflacja w styczniu, ale słabsza sprzedaż detaliczna) ostatecznie nie stała się wsparciem dla dolara, chociaż w pierwszych minutach po publikacji na to się zanosiło. Rynki nie poszły schematem wyższa inflacja – rosnące oczekiwania na podwyżkę stóp – spadki na giełdach. To pozytywny rozwój wypadków na Wall Street jest głównym wytłumaczeniem tego, że w kolejnych kilkudziesięciu minutach dolar oddawał to, co zyskał po publikacji danych z godz. 14:30.

Warto spojrzeć na poniższe wykresy. Pierwszy to dzienne ujęcie dla indeksu S&P500, drugi to koszyk dolara BOSSA USD. Wspomniana korelacja jest tu wyraźnie widoczna. 

 

 FUS500Daily.png

Wykres dzienny FUS500

 

 BOSSAUSDDaily.png

Wykres dzienny BOSSA USD

 

Dlaczego tak się dzieje? Powód może być prozaiczny. Marcowa podwyżka stóp procentowych jest od dawna zdyskontowana. Kluczem jest teraz to, czy w tym roku będą 3, czy 4 podwyżki. Słabość sprzedaży detalicznej, mimo wyższej inflacji nie jest wsparciem dla bardziej „jastrzębich” scenariuszy.

Co dalej? Zejście BOSSA USD poniżej wsparcia przy 76 pkt. sprawia, że nie wykluczona jest dalsza przecena dolara, a karty rozdaje teraz amerykański rynek akcji. Na układzie EURUSD uwagę zwraca wybicie ponad 1,24. Mocnym wsparciem jest teraz rejon 1,2360. Kluczowa staje się obserwacja dziennego oscylatora RSI9 (ruch powrotny do złamanej wcześniej linii trendu).

 

 EURUSDDaily.png

Wykres dzienny EUR/USD  

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.04.12, godz: 13:10

20190412_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

Tygodnik FX: 12 kwietnia godz. 14:03

 20190412_TYGODNIK_FX.pdf