Jutro ważne dane z Wielkiej Brytanii, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2018.11.15, godz. 07:50
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2018.11.14
godz. 17:27
Data publikacji: 2018.11.08
godz. 17:32
Data publikacji: 2018.11.06
godz. 17:24

Komunikaty

Jutro ważne dane z Wielkiej Brytanii

autor: Marek Rogalski
2017.07.17, godz: 16:22

We wtorek o godz. 10:30 poznamy czerwcowe odczyty dotyczące inflacji CPI, które mogą mieć duży wpływ na nastroje wokół funta. Niezależnie od postępu negocjacji ws. Brexitu (które będą raczej negatywnie ważyć na kursie brytyjskiej waluty w długim okresie) mamy kiełkujące oczekiwania dotyczące możliwości wcześniejszej podwyżki stóp procentowych przez Bank Anglii, które powodują, że w ostatnich tygodniach bilans dla koszyka walutowego funta był lekko wzrostowy.

Układ techniczny koszyka handlowego GBP nakazuje jednak pewną ostrożność, biorąc pod uwagę fakt, że wzrosty z ostatnich tygodni mogą być nadal zakwalifikowane jako ruch powrotny do złamanej na początku czerwca linii trendu wzrostowego rysowanej od października ub.r.  

 

 gbp_koszyk.png

Wykres handlowy koszyka funta w ujęciu tygodniowym, źródło: Thomson Reuters Eikon

 

Oczekiwania dotyczące jutrzejszych danych zakładają wzrost indeksu w czerwcu CPI o 0,2 proc. m/m i 2,9 proc. r/r, oraz 0,2 proc. m/m i 2,6 proc. r/r w ujęciu bazowym. Są to niewielkie zmiany względem stanu z maja. Warto będzie uważnie obserwować te dane.  

 Na dziennym układzie GBP/USD można próbować wyrysować kanał wzrostowy, chociaż jego górne ograniczenie nie zostało jeszcze potwierdzone (brak dwóch punktów wspólnych). Tym samym większą uwagę może przykuć zachowanie się notowań wokół wsparcia przy 1,3046, czyli złamanego w ostatni piątek szczytu z 18 maja b.r.). Jego naruszenie mogłoby dać impuls do korekty, chociaż jej skalę obecnie trudno jest oszacować ze względu na utrzymującą się „fundamentalną” słabość USD na globalnych rynkach.

 

 GBPUSDDaily.png

Wykres dzienny GBP/USD 

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2018.11.09, godz: 16:19
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.