Ropa: Optymizm przed przyszłotygodniowym spotkaniem OPEC , Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2018.05.21, godz. 04:50
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2018.05.16
godz. 05:50
Data publikacji: 2018.05.07
godz. 06:11
Data publikacji: 2018.04.26
godz. 17:27

Komunikaty

Ropa: Optymizm przed przyszłotygodniowym spotkaniem OPEC

autor: Łukasz Bugaj
2017.05.19, godz: 11:38

Ten tydzień zapisze się pod znakiem wzrostów na rynku ropy naftowej, które zostały zainicjowane przez zaskakująco wysoki spadek zapasów surowca zanotowany jeszcze w poprzednim tygodniu. Ostatnie dni pokazały, że polityczne zamieszanie w USA nie wywiera większego wpływu na rynek czarnego złota, gdzie wciąż kluczowe pozostają czynniki związane ze stanem nadpodaży oraz działalnością OPEC działającym w porozumieniu z Rosją. Najbliższe spotkanie kartelu zaplanowane jest na najbliższy czwartek i ma ono przypieczętować przedłużenie działania ograniczeń w wydobyciu surowca nałożonych z początkiem roku. Jak na razie cel kartelu nie został zrealizowany, ale ostatnie dni pokazują, że coś zaczyna się dziać na froncie dotychczas bardzo wysokiej podaży surowcowa. Nie chodzi tylko zanotowany w tym tygodniu drugi z rzędu spadek zapasów w USA, ale również spadające ceny magazynowania ropy (objaw nieco zmniejszającej się nadpodaży), czy lekkie zmniejszenie wydobycia w USA. Rządowe dane ze środy pokazały bowiem, że wydobycie w ostatnim tygodniu spadło po raz pierwszy od lutego, a dzisiaj w dalszej części dnia mają się pojawić cotygodniowe dane o ilości szybów wiertniczych, które jak dotychczas przez 17 kolejnych tygodni pokazywały wzrosty. W poniedziałek na wspólnej konferencji Arabia Saudyjska wraz z Rosją zapowiedziały, że zrobią wszystko co będzie potrzeba, by zbilansować rynek. Jak na razie inwestorzy pozostają sceptyczni, na co wskazuje rekordowa ilość krótkich pozycji na platformie ICE. Jednocześnie jednak oznacza to drzemiący potencjał do wzrostu poprzez ich zamykanie.
 
FOILDaily.png

Notowania ropy – dane dzienne. 
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

Sektor: Komunikaty

2018.05.18, godz: 15:24
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.