Przegląd poranny 12 stycznia, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl `
2018.02.22, godz. 05:38
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2018.02.20
godz. 17:27
Data publikacji: 2018.02.15
godz. 17:39
Data publikacji: 2018.02.13
godz. 17:30

Komunikaty

Przegląd poranny 12 stycznia

autor: Konrad Ryczko
2017.01.12, godz: 07:00
Sesja Amerykańska: Zgodnie z naszymi przewidywaniami wystąpienie D.Trump’a doprowadziło do spadku wyceny dolara amerykańskiego na szerokim rynku. Inwestorzy oczekiwali szczegółów planu dla gospodarki, tymczasem prezydent elekt skupił się na ogólnikach. Kwotowania eurodolara wzrosły z 1,04531 USD do 1,06221 USD. Trudno jednak mówić o wyraźnej panice i masowym zamykaniu pozycji długich na USD.
Sesja Azjatycka: W trakcie sesji w Tokio eurodolar rośnie do 1,06132 USD. Ponadto kwotowania USD/JPY oscylują blisko 1-miesięcznych minimów wskazując na słabszego USD na większości zestawień. 
 
EURUSDM15.png
 
Kluczowe wydarzenia ostatnich 24 godzin:
 
- USA: Pierwsze od wyborów wystąpienie D. Trump'a zawiodło inwestorów, którzy spodziewali się szczegółów nt. fiskalnej stymulacji oraz stworzenia nowych miejsc pracy. 
- Glapiński (NBP/RPP): nie ma powodów do zmian stóp procentowych w 2017 roku.
- Glapiński (NBP/RPP): dotkniemy dolnego przedziału celu inflacyjnego (1,5%) w tym roku, ale nie sądzę żebyśmy dotknęli celu 
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2018.02.16, godz: 18:41
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.