Będzie drugie referendum?, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.06.20, godz. 17:12
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.06.19
godz. 17:28
Data publikacji: 2019.06.10
godz. 17:28

Komunikaty

Będzie drugie referendum?

autor: Marek Rogalski
2017.01.11, godz: 15:46

Ciekawy artykuł pojawił się w dzisiejszym wydaniu dziennika The Guardian, który powołując się na źródła (też w samym rządzie) próbuje dać do zrozumienia, że sędziowie z Supreme Court (odpowiednik naszego Trybunału Konstytucyjnego) mogą podtrzymać wcześniejszy wyrok High Court wskazujący, że to parlament, a nie rząd może być upoważniony do formalnego uruchomienia procedury Brexitu. Oczywiście na tego typu rewelacje należy wziąć swoją poprawkę, że sędziowie są niezależni w swoich decyzjach, więc dziennikarski materiał prezentuje w zasadzie „odczucia” członków rządu. Zdają się wskazywać one jednak na obawy na ile parlament zgodzi się na proces negocjacyjny zaprezentowany przez rząd, a na ile cała ta kwestia nie stanie się tematem długich politycznych przepychanek. Pojawia się nawet sugestia, że Liberalni Demokraci mogliby dążyć do tego, aby przedmiot pakietu negocjacyjnego miał być tematem drugiego referendum, do którego dopuszczeni zostaliby teraz ci, którzy w czerwcu ub.r nie byli jeszcze pełnoletni. Można sobie, zatem wyobrazić, że tematem politycznych przepychanek stanie się za chwilę tzw. NO-BREXIT. Zwłaszcza, że szkoccy politycy, którzy stanowczo sprzeciwiają się procesowi opuszczenia UE, liczą też na to, że w tych działaniach wesprą ich też koledzy z Północnej Irlandii (oba te obszary w referendum wyraźnie wsparły pozostanie w strukturach unijnych). Innymi słowy, robi się ciekawie. Decyzja Supreme Court spodziewana jest w ciągu najbliższych 2 tygodni.

W ostatnich wpisach zwracaliśmy uwagę, że przerzucenie tematu Brexitu na parlament, może w krótkim okresie być pozytywne dla funta. W dłuższym – nie do końca, gdyż im dłuższe przepychanki, tym większa niepewność dla biznesu. Chyba, że pomysł drugiego referendum zacznie bardziej ewoluować (teoretycznie w polityce wszystko jest możliwe, ale nadal taka opcja wydaje się być mniej prawdopodobna). 

Dzisiaj GBP/USD wciąż broni rejonu wskazywanego już kilka razy wsparcia przy 1,2088-1,2132. Na tle zyskującego dzisiaj dolara w głównych ustawieniach (przed konferencją Trumpa o godz. 17:00) ta para nie prezentuje się aż tak źle. Jeżeli tak jak pisaliśmy rano, rynki rozczarują się po godz. 17:00 i dolar zacznie tracić, to na GBP/USD mamy szanse na ponowne wyrysowanie podobnego do wczorajszego doji sugerującego zbliżające się odbicie. Musiałoby ono zostać jeszcze potwierdzone przez złamanie oporu przy 1,22. Wtedy mielibyśmy szanse na rozrysowanie ruchu z minimum do rejonu szczytu z początku stycznia przy 1,2431 w ciągu kolejnych dni.

 GBPUSDDaily.png

Wykres dzienny GBP/USD  

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.06.14, godz: 15:59