Decyzja dot. OFE i RPP w kalendarzu, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.03.26, godz. 05:40
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.03.20
godz. 09:03
Data publikacji: 2019.03.15
godz. 17:22

Komunikaty

Decyzja dot. OFE i RPP w kalendarzu

Komentarz do rynku złotego.
autor: Konrad Ryczko
2013.09.04, godz: 07:59
Środowy, poranny handel na rynku walutowym przynosi stabilizację kwotowań polskiej waluty po wczorajszym lekkim osłabieniu. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco 4,2719 PLN za euro, 3,2449 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4608 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wzrosły do poziomu 4,609% w przypadku obligacji 10-letnich. 

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku złotego przebiegało pod znakiem lekkiego osłabienia krajowej waluty z uwagi na spadki na rynku bazowym, gdzie inwestorzy obawiają się zbliżających decyzji ze strony Banków Centralnych. Uwaga krajowych inwestorów przenosi się jednak aktualnie na dzisiejszą decyzje ws. OFE oraz popołudniową decyzję RPP w zakresie stóp procentowych spychając wpływ globalnych czynników na dalszy plan. 

Rządowe warianty zmian w OFE zakładają między innymi przeniesienie części obligacyjnej środków z OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub pozostawienie do decyzji ubezpieczonych, czy przenieść się całkowicie z OFE do ZUS. Pomimo konwertowania jedynie krajowych aktywów (brak znacznych przepływów przez rynek walutowy) dzisiejsza decyzja będzie miała znaczenie dla złotego z uwagi na jego silną korelację z polskim długiem. Już wczoraj obserwowaliśmy wzrost rentowności o 12pb. wskazujący, iż rynek z niepokojem podchodzi do planów Rządu. 

Zdecydowanie mniejsze znaczenie będzie mieć dzisiejsza decyzja RPP w zakresie stóp procentowych, gdzie szeroki konsensus rynkowy zakłada utrzymanie stóp na obecnym poziomie przynajmniej do III kw. 2014r. Zwrócić uwagę należy jedynie na komunikat po posiedzeniu oraz retorykę Marka Belki po posiedzeniu, gdzie spodziewać się można potwierdzenia stanowiska „wait&see” oraz ucięcia ostatnich spekulacji związanych z wystąpieniem Ministra Finansów. Naszym zdaniem przy pozytywnych sygnałach z gospodarki, RPP zdecyduje się na utrzymanie aktualnej retoryki i wyczekiwanie wpływu poprzednich cięć.

Z rynkowego punktu widzenia obserwujemy utrzymanie zakresu 4,25-4,30 PLN za euro, przerywane próbami wybicia powyżej górnego ograniczenia. Realizacja takiego scenariusza wydaje się obecnie bardziej prawdopodobna z uwagi na pozycjonowanie się inwestorów m.in. pod wrześniowe posiedzenie FOMC. Z uwagi na ww. krajowe czynniki wzrostu zmienności spodziewać się należy ok. godz. 12:00, kiedy ogłoszona zostanie decyzja ws. OFE.
 
 eurplndaily.png

Konrad Ryczko

Analityk
Makler Papierów Wartościowych

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.03.15, godz: 15:41

20190315_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

TYGODNIK FX

Data sporządzenia: 15.03.2019 r. godz. 16:26

20190315_TYGODNIK_FX.pdf 

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.