Protokół z posiedzenia RPP, Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.06.20, godz. 17:02
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komentarz wideo

Data publikacji: 2019.06.19
godz. 17:28
Data publikacji: 2019.06.10
godz. 17:28

Komunikaty

Protokół z posiedzenia RPP

autor: Łukasz Bugaj
2012.11.22, godz: 14:18

 

Przed chwilą opublikowany został protokół z ostatniego posiedzenia RPP, który nie dostarcza żadnych nowych istotnych informacji. Podczas listopadowego posiedzenia złożony został wniosek o obniżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych, ale przepadł w głosowaniu. Jak wiemy, stopy ostatecznie obniżone zostały o 25 punktów bazowych, gdyż – jak głosi sprawozdanie - Rada chciała wesprzeć słabnący wzrost gospodarczy. Ponadto większość członków Rady podkreślała, że projekcja potwierdza, iż ryzyko nasilenia się presji popytowej w nadchodzących kwartałach wyraźnie się obniżyło. Dalej czytamy, że "napływające dane gospodarcze potwierdziły (...) wyraźne osłabienie koniunktury gospodarczej w Polsce, natomiast listopadowa projekcja NBP sygnalizuje ryzyko utrwalenia się tego spowolnienia”. Mamy więc potwierdzenia, że dla członków Rady bardzo istotna jest pojawiająca się periodycznie projekcja. Warto przypomnieć wybrane głosy, nieco prześmiewcze sugerujące, że skoro RPP tak ogromną wagę przykłada do projekcji to równie dobrze spotykać by się mogła raz na kwartał, a nie co miesiąc. Złoty po publikacji nieco się umocnił, a na szczególną uwagę zasługuje para USD/PLN, która od początku dnia prezentuje się nieźle, co oczywiście jest pochodną dzisiejsze słabości dolara względem euro. Na rynku akcyjnym nie widać większych zmian poza próbami wzmocnienia prezentowanymi przez DAX-a, to jednak kosmetyka. WIG20 nadal z trudem, ale broni się na wsparciu.  

 usdpln.gif

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.06.14, godz: 15:59