Polska waluta na 2-miesiecznych maksimach wobec euro, powrót historycznej tendencji., Komentarze w FOREX-Wiadomości & Analizy - bossafx.pl
2019.05.26, godz. 18:58
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Komunikaty

Polska waluta na 2-miesiecznych maksimach wobec euro, powrót historycznej tendencji.

Komentarz do rynku złotego.
autor: Konrad Ryczko
2012.07.11, godz: 09:19

Podczas porannego, środowego handlu złoty oscyluje blisko poziomów ustalonych podczas wczorajszej sesji amerykańskiej. Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,185 PLN za euro, 3,41 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,484 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu pozostają stabilne i po lekkim wzroście wynoszą aktualnie 5,149% w przypadku instrumentów 10 – letnich.

W trakcie wczorajszej sesji złoty ponownie zyskał (szczególnie wobec dolara amerykańskiego 1,14%) opierając się spadkom na notowaniach eurodolara. Inwestorzy nie przestraszyli się negatywnych doniesień ze Strefy Euro, gdzie ministrowie finansów podczas szczytu EcoFin przeforsowali jedynie oczekiwane zatwierdzenie pomocy finansowej rzędu 30 mld EUR (plus potencjalne 100 mld EUR) dla Hiszpanii. W kwestiach istotniejszych tak jak użycie ESM w celu dokapitalizowania banków oraz potencjalnej działalności wehikułu na rynku europejskiego długu nie osiągnięto kompromisu. Na nastroje wpłynęła również informacja, iż decyzja w zakresie ratyfikacji ESM przez Niemcy może potrwać nawet kilka miesięcy po tym jak Trybunał Stanu zadeklarował potrzebę dłuższego rozpatrywania skarg wobec ww. wehikułu. W reakcji na te doniesienia eurodolar naruszył 2-letnie minima, które aktualnie wynoszą 1,2235 USD.

Tymczasem polska waluta, wspierana przez zakupy inwestorów z zagranicy, osiągnęła 2-miesieczne maksima. Podobnie jak w trakcie poprzednich sesji duże znaczenie miały tutaj rosnące ceny polskiego długu, który traktowany jest jako atrakcyjne aktywo w świetle aktualnych zawirowań na europejskich papierach dłużnych oraz potencjalne ograniczenie podaży w najbliższych miesiącach. Z rynkowego punktu widzenia w arkuszach obecny był również BGK, co wedle opinii uczestników rynku, wywarło psychologiczny wpływ na notowania.

Nie da się nie zauważyć, iż ostatnie kilkanaście sesji przyniosło pokaz względnej siły złotego, którego postrzeganie na rynku zbliżyło się do korony czeskiej, a więc koszykowego aktywa traktowanego jako bardziej stabilne. Zakupy inwestorów zza granicy wspierają wycenę polskich aktywów, a ostatnia decyzja EBC w zakresie stóp procentowych (-0,25pb) zwiększyła atrakcyjność PLN pod względem fundamentalnym.

Warto jednak pamiętać, iż z historycznego punktu widzenia wielokrotnie byliśmy już świadkami realizacji podobnego scenariusza w okresie czerwiec-sierpień. Na przestrzeni ostatnich 5 lat polska waluta zyskiwała w tym okresie 4-krotnie (wyjątek stanowił rok 2011). Tendencja ta pokazuje, iż w okolicach sierpnia/września na rynku ponownie pojawiała się podaż.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących publikacji makroekonomicznych z rynku krajowego. Złoty podatny będzie na impulsy płynące z szerokiego rynku, a te warunkować będą wystąpienia przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego oraz publikacja miesięcznego biuletynu EBC. Ponadto o godz. 14:30 poznamy dane fundamentalne z amerykańskiej gospodarki dotyczące bilansu handlu zagranicznego (-48,4 mld USD), które będą rozpatrywane w świetle ostatnich, analogicznych odczytów z Chin.

Dla złotego najważniejszą figurą fundamentalną tygodnia pozostaje publikowany w piątek odczyt inflacji w ujęciu CPI (oczek. 4,1% r/r) za czerwiec. Podwyższone szacunki rynkowe wynikają w dużej mierze z założeń, iż zakończone EURO2012 przyczyniło się do wzrostu cen towarów konsumpcyjnych.

Z technicznego punktu widzenia wydaje się, iż aktualny impuls aprecjacyjny na złotym powinien doprowadzić do testu okolic 4,16-4,17 EUR/PLN, gdzie wzrośnie prawdopodobieństwo wygenerowania większej korekty na notowaniach.  jednocześnie intra-sesyjny opór znajdować się będzie w obszarze pełnego, psychologicznego zakresu na 4,20 EUR/PLN.

 eurpln.gif

Konrad Ryczko


Analityk

Makler Papierów Wartościowych
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej info.bossa.pl w dziale Dokumenty.DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rynki zagraniczne, waluty, surowce

2019.05.24, godz: 14:28

20190524_TYGODNIK_SUROWCE.pdf

Tygodnik-waluty 24 maja 2019 r. godz. 15:16

 20190524_TYGODNIK_FX.pdf