Słownik w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.01.16, godz. 14:52
Wachlarz Ganna

jedna z metod Williama D. Ganna zakładająca istnienie równowagi Między upływem czasu a zmianami cen. Owa równowaga ma miejsce, gdy ceny rosną lub spadają pod kątem 45 stopni w stosunku do osi czasu. Poza tą podstawową relacją, Gann określił jeszcze inne istotne kąty, więcej >>

wahania kursu

kursy na sesji mogą się zmieniać w stosunku do kursów odniesienia tylko w ramach wyznaczonych widełek, więcej >>

waluta bazowa

pierwsza waluta w kwotowanej parze, w niej podawana jest nominalna wartość kontraktu, którego odpowiedni procent po przeliczeniu na złotówki, jest blokowany pod depozyt

waluta depozytowa

waluta, w której prowadzony jest rachunek (przyjmowane wpłaty i rozliczane transakcje)

waluta kwotowana

druga waluta w kwotowanej parze, w niej podawana jest cena danego instrumentu oraz obliczany wynik z transakcji (ewentualnie przeliczany na złotówki po bieżącym kursie)

warrant

prawo do kupna (warrant typucall) lub sprzedaży (warrant typuput) akcji lub innych aktywów po określonej cenie w określonym czasie w przyszłości, więcej >>

warset

system informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 17 listopada 2000 roku, więcej >>

wartości niematerialne i prawne

nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, a w szczególności prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawa autorskie, prawa do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, licencji oraz programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub do oddania do używania na podstawie umowy najmu, ponadto zalicza się tu: koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej, wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych

Wartość Czasowa Opcji (Time Value)

Różnica pomiędzy ceną opcji a wartością wewnętrzną (intrinsic value). Wartość ta zmniejsza się wprost proporcjonalnie do czasu pozostałego do wykonania opcji, więcej >>

wartość dodana

suma zysku zatrzymanego, dywidendy, podatków, odsetek, opłat leasingowych, amortyzacji, czynszów i płac

wartość firmy z konsolidacji

dodatnia różnica między wartością nabycia akcji (udziałów) jednostki a ich wartością w kapitale własnym

Wartość Księgowa Na Akcję (ang. Book Value Per Share, BVPS)

Wskaźnik prezentujący wartość księgową przypadającą na jedną akcję. Jest jednym z czynników służących do określenia czy spółka jest niedowartościowana.Jest to wskaźnik wspomagający i samodzielnie nie powinien służyć do podejmowania decyzji o wejściu w inwestycję, gdyż daje bardzo wąski pogląd na sytuację w firmie.

Wartość Przepływów Finasowych Na Akcję (ang. Cash Earnings Per Share, CEPS)

Miara efektywności finansowej przedsiębiorstwa określana jako iloraz sumy przepływów pieniężnych i liczby akcji. Z reguły jako sumę przepływów pieniężnych określa się sumę zysku netto oraz amortyzacji.

wartość rezydualna

wartość dochodów generowanych przez przedsiębiorstwo w latach następujących po okresie prognozy wolnych przepływów pieniężnych

Wartość Wewnętrzna (Intrinsic Value)

Różnica pomiędzy ceną instrumentu bazowego a ceną wykonania dla opcji call lub róznica pomiędzy ceną wykonania a ceną instrumentu bazowego dla opcji put, więcej >>

weighted average cost of capital (WACC)

koszt kapitału wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo mierzony średnią ważoną kosztów poszczególnych składników w kapitale całkowitym

weksel

papier wartościowy, sformalizowany dokument, który powinien zostać sporządzony według zasad określonych w ustawie Prawo wekslowe, występuje w obrocie w dwóch postaciach: jako weksel własny i trasowany, głównym zobowiązanym z weksla własnego jest jego wystawca, wystawca weksla trasowanego poleca w nim zapłatę sumy wekslowej innej osobie, zwanej trasatem, która staje się dłużnikiem wekslowym po złożeniu podpisu na wekslu jako tzw. akceptant, przeniesienie weksla następuje przez indos

williams accumulation/distribution

wskaźnik używany w analizie technicznej, definiuje czy rynek jest zdominowany przez kupujących, czyli znajduje się w fazie akumulacji, czy jest zdominowany przez sprzedających czyli znajduje się w fazie dystrybucji, więcej >>

williams' %R

wskaźnik używany w analizie technicznej, typowy oscylator wykorzystywany jako miernik wykupienia / wyprzedania rynku, podstawowa analiza zakłada podejmowanie działań w momencie osiągnięcia skrajnych stron rynku, dla lepszych rezultatów zalecane jest, aby po osiągnięciu stanu wykupienia lub wyprzedania poczekać na zmianę kierunku ruchu wskaźnika, aby za wcześnie nie wejść lub nie opuścić rynku, więcej >>

win

zlecenie bez daty ważności "ważne do pierwszego wykonania", więcej >>

wmin

zlecenie z warunkiem minimalnej wielkości wykonania, więcej >>

wprowadzający

właściciel papierów wartościowych składający wniosek o dopuszczenie tych papierów do obrotu publicznego

Wskaźniki Analizy Technicznej

Patrz: Analiza Wskaźnikowa

Wskaźnik Altmana

Tak zwany Z-score, służy do przewidywania trudności finansowych lub nawet bankructwa przedsiębiorstw, łączy tradycyjną analizę wskaźników finansowych z metodą statystyczną zwaną wielowymiarową analizą dyskryminacji.

Wskaźnik Konwersji (Współczynnik Konwersji)

Termin odnoszący się do obligacji zamiennych na akcje, oznacza liczbę akcji jaką otrzymuje inwestor za jedną obligację, może być wyrażona na obligację lub na par value obligacji (cena emisyjna, zwykle 100 zł / $100).

wskaźnik ogólnego zadłużenia

iloraz zobowiązań i wartości aktywów

Wskaźnik Płynności Bieżącej (ang. Current Ratio, CR)

Wskaźnik płynności bieżącej, określa, ile razy aktywa bieżące będące w dyspozycji przedsiębiorstwa pokrywają jego bieżące zobowiązania, iloraz majątku obrotowego i sumy: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów, więcej >>

wskaźnik rentowności brutto

iloraz zysku brutto i przychodów ze sprzedaży

Wskaźnik Rentowności Sprzedaży (ang. NPM, Return On Sales, ROS)

Stopa zysku netto, obliczana jako iloraz zysku netto i przychodów. Określa zdolność firmy do generowania zysków, więcej >>

Wskaźnik Szybki Płynności (ang. Quick Ratio, QR)

Wskaźnik podwyższonej płynności, iloraz majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy i sumy: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów, więcej >>

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.