Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.10.23, godz. 15:23
saldo

jest to saldo należności i zobowiązań kompensujących się w danym dniu, plus gotówka z konta zwykłego. UWAGA! Saldo w kolejnych dniach jest sumą z dni poprzednich, więcej >>

saldo dzienne

kwota o jaką zmieni się saldo konta zwykłego po rozliczeniu sesji, więcej >>

skalpowanie gamma

jedna z strategii opcyjnych, polega na otwarciu pozycji w opcji ATM (czyli o najwyższym gamma) oraz instrumencie bazowym w taki sposób, aby utrzymywać stale delta pozycji bliską/równą 0, w ten sposób utrzymujemy pozycję neutralną, pozwalając jednocześnie opcji gubić stopniowo wartość gamma, więcej >>

skorygowany podatek dochodowy

podatek dochodowy od zysków na sprzedaży, jaki zostałby zapłacony, gdyby przedsiębiorstwo finansowało swoją działalność jedynie kapitałem własnym

Spodek

Formacja odwrócenia trendu przybierająca charakterystyczny zaokrąglony kształt na wykresie. Zwykle długoterminowa, zapowiada możliwość zakończenia dotychczasowego trendu spadkowego, więcej >>

spółka publiczna

spółka, której akcje co najmniej jednej emisji są dopuszczone do publicznego obrotu

spread

aktualna różnica między ofertą sprzedaży (ceną ask) a ofertą kupna (ceną bid) więcej >>

spreads

układy złożone z większej ilości opcji niż jedna, dzięki cenie wykonania (strike price) opcje pozwalają na tworzenie z nich niemalże nieskończonych układów o różnych parametrach, więcej >>

standard deviation

wskaźnik używany w analizie technicznej, statystyczna miara zmienności kursu, samodzielnie wskaźnik rzadko jest wykorzystywany, częściej pojawia się jako składnik w konstrukcji bardziej wyrafinowanych narzędzi np. wstęgi Bollingera, interpretacja opiera się na założeniu, że kształtowaniu lokalnych maksimów towarzyszu duża zmienność wahań, co przekłada się na wzrost wskaźnika, więcej >>

stochastic fast

wskaźnik używany w analizie technicznej, swego czasu spopularyzowany przez uczestników rynków terminowych, ze względu na krótki okres czasu brany do obliczeń, główna linia oscylatora tzw. %K wzbogacona jest o jej wygładzoną postać tzw. %D. Wartości osiągane przez wskaźnik to 0 - 100, więcej >>

stochastic slow

wskaźnik używany w analizie technicznej, jest to wolniejsza wersja podstawowego oscylatora stochastycznego, główna linia oscylatora tzw. %K wzbogacona jest o jej wygładzoną postać tzw. %D, wartości osiągane przez wskaźnik to 0 - 100, podstawowa zakłada przecięcia linii, %K ponad %D jako sygnał kupna, %K poniżej %D jako sygnał sprzedaży, więcej >>

Stopa Wolna Od Ryzyka (Ang. Risk-Free Rate)

Teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji nieobarczona ryzykiem poniesienia straty. Stopa ta występuje jako benchmark (patrz: Benchmark) dla inwestycji giełdowych.

stop limit

zlecenie z limitem aktywacji, które ujawnia się dopiero wówczas, gdy teoretyczny kurs otwarcia lub kurs ostatniej transakcji w notowaniach ciągłych osiągną poziom określony przez inwestora, więcej >>

stop loss

zlecenie z limitem aktywacji oraz poleceniem wykonania zlecenia po każdej cenie, więcej >>

stop out (s.o.)

mechanizm zamykania stratnej pozycji na platformie BOSSAFX w wyniku spadku poziom środków na rachunku do wartości 30% depozytu początkowego

Straddle

Strategia inwestycyjna obejmująca kupno lub sprzedaż określonej opcji, pozwalającej posiadaczowi czerpać zyski w wyniku znacznych spadków/wzrostów cen (long straddle) lub w przypadku braku takich wahań (short straddle). Zaletą strategii long straddle jest znane ryzyko i nielimitowany zysk, strategia short straddle charakteryzuje natomiast się brakiem limitu straty i limitowanym zyskiem, który można osiągnąć, jednak pozwala osiągnąć zysk w przypadku braku ruchu cen, więcej >>

straty i zyski nadzwyczajne

skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki, a w szczególności spowodowanych zdarzeniami losowymi, zaniechaniem lub zawieszeniem pewnego rodzaju działalności (w tym również istotną zmianą metod produkcji lub sprzedażą zorganizowanej części jednostki) oraz postępowaniem układowym lub naprawczym

strengths weaknesses opportunities threats (SWOT)

metoda analizy danych polegająca na sekwencjonowaniu silnych i słabych stron jednostki oraz szans i zagrożeń płynących z otoczenia

swing Index

wskaźnik używany w analizie technicznej, konstrukcja wskaźnika ma za zadanie pokazanie "rzeczywistych" notować filtrując dane w gąszczu cen otwarcia, minimalnych, maksymalnych i zamknięcia, samodzielnie często z jedno, dwudniowym wyprzedzeniem sygnalizuje ekstrema cenowe, więcej >>

swing trading

jeden z stylów inwestowania, inwestorzy o stylu swing trading mogą posiadać nieco mniejsze umiejętności oceny sytuacji rynkowej w stosunku do inwestorów o stylu day trading, zazwyczaj w analizie technicznej wykorzystuje się wykresy w układzie dziennym, więcej >>

systemy mechaniczne

automatyczne systemy transakcyjne pisane np. w języku programowania MQL4. Pozwalają, na generowanie sygnałów wejścia/wyjścia a także automatyczny handel lota więcej >>