Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.10.23, godz. 10:43
regresja liniowa

metoda najmniejszych kwadratów, statystyczna procedura służąca do matematycznego szacowania (estymacji) przeciętnej zależności pomiędzy zmienną zależną i zmienną niezależną (niezależnymi w regresji wielorakiej)

rejestr handlowy

służy do dokonywania wpisów przewidzianych prawem, prowadzi go sąd rejestrowy (rejonowy), rejestr handlowy wraz z dokumentami złożonymi do rejestru jest jawny

relative strength index (RSI)

wskaźnik używany w analizie technicznej, jeden z najpopularniejszych i najczęściej używanych oscylatorów, nie jest to jednak, jak wskazuje nazwa, typowy miernik siły względnej, jak klasyczny oscylator zyskuje wartości w przedziale 0 -100, więcej >>

ROA (Return on Assets)

Stopa zwrotu z aktywów (patrz: Aktywa), iloraz zysku netto i aktywów na koniec okresu obrotowego, więcej >>

ROE (Return on Equity)

Stopa zwrotu z kapitału własnego (patrz: Kapitał własny), iloraz zysku netto i kapitałów własnych na ko niec okresu obrotowego, więcej >>

ROIC (Return on Invested Capital)

Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału, iloraz NOPLAT (patrz: NOPLAT) i kapitału zainwestowanego w działalność operacyjną

rolowanie

sytuacja, w której wygasający kontrakt terminowy, będący instrumentem bazowym kontraktu różnic kursowych, zostaje zastąpiony kontraktem nowszej serii z jednoczesnym wyrównaniem różnic kursowych w postaci jednorazowych punktów swap, więcej >>

Ross Joe

Patrz: Haki Rossa

Rotacja Zapasów (ang. Days of Coverage-Inventory, IT)

Wskaźnik , pozwalajacy ocenić efektywność gospodarowania zapasami przez przedsiębiorstwo, iloraz wartości zapasów na koniec okresu i przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe) w tym okresie, pomnożony przez ilość dni w okresie, więcej >>

Rotacja Zobowiązań (Days of Coverage-Liabilities, PL)

rotacja zobowiązań, określa przeciętny termin regulowania zobowiązań przez przedsiębiorstwo, iloraz wartości zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu i przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe) w tym okresie, pomnożony przez ilość dni w okresie, więcej >>

rozkład normalny

symetryczny rozkład prawdopodobieństwa wokół średniej wartości wybranej zmiennej, gdzie znany procent wszystkich możliwych wartości zmiennej leży w oddaleniu od średniej nie przekraczającym określonej wartości odchylenia standardowego

rynek kapitałowy

zespół instytucji i reguł umożliwiających pozyskiwanie długookresowego kapitału przez obrót, tj. kupno i sprzedaż, a więc przenoszenie praw z emitowanych papierów wartościowych

rynek pierwotny

występuje na nim publiczny obrót polegający na tym, że emitent proponuje inwestorom objęcie swoich papierów wartościowych i uzyskuje wpływy z publicznej emisji

rynek wtórny

występuje na nim publiczny obrót polegający na tym, że transakcje kupna-sprzedaży papierów wartościowych zachodzą pomiędzy inwestorami

Rynkowa Premia za Ryzyko

Element modelu CAPM, definiowany jako różnica między stopą zwrotu z portfela rynkowego a stopą zwrotu walorów pozbawionych ryzyka, dla krajów z ratingiem AAA wynosi ona około 5%-6%, dla Polski premia za ryzyko oscyluje wokół 6%-6,5%.

ryzyko

możliwość poniesienia nie zamierzonych strat lub nie uzyskania zamierzonych efektów

ryzyko rynkowe

ryzyko dotyczące wszystkich przedsiębiorstw w związku z możliwością zmiany warunków gospodarowania, np. podaży pieniądza, stopy procentowej, kursów walutowych, podatków, cen

Ryzyko Specyficzne

Obejmuje obszar działania konkretnego podmiotu i może być przez ten podmiot kontrolowane (przyszłe zdarzenia, które można przynajmniej częściowo kontrolować); za najważniejsze przyczyny tego ryzyka uznaje się: zarządzanie firmą, konkurencję, dostępność surowców, płynność, bankructwo firmy.

rzeczowe składniki majątku obrotowego

nabyte w celu zużycia na własne potrzeby materiały, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty: gotowe (wyroby, usługi i roboty) zdatne do sprzedaży, w toku produkcji bądź półprodukty oraz towary nabyte celem odsprzedaży w stanie nie przetworzonym