Słownik w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.22, godz. 19:06
obligacja

papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) oraz zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym, emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji, więcej >>

obligacja strukturyzowana

obligacja strukturyzowana to instrument finansowy będący najczęściej kombinacją dwóch elementów: papieru wartościowego o stałym dochodzie i instrumentu finansowego wpływającego na wartość kapitału w trakcie trwania inwestycji lub w dniu wykupu, więcej >>

Obligacje Zamienne (ang. Convertible Bond)

Szczególny rodzaj obligacji dający posiadaczowi prawo do zamiany jej na akcje po określonym współczynniku konwersji i otrzymania ich po określonej cenie, wycena obligacji zamiennej składa się z wyceny samej obligacji i prawa do zamiany tratkowanego jako opcja na akcje.

odchylenie standardowe

statystyczna miara rozproszenia wyników wokół wartości oczekiwanej, określająca ryzyko osiągnięcia tej wartości

odroczony termin płatności (OTP)

zlecenia kupna z niepełnym pokryciem gotówkowym są przyjmowane dla każdej wartości zlecenia kupna, minimalna wysokość pokrycia gotówkowego przy zleceniach kupna wynosi 30%, uregulowanie zobowiązania musi nastąpić do godziny 18.00 w dniu D+2, gdzie D oznacza dzień zawarcia transakcji, więcej >>

Odwrócona Głowa i Ramiona (Odwrócona Głowa z Ramionami)

Formacja zmiany trendu, składająca się z trzech charakterystycznie ułożonych dołków. Zapowiada możliwą zmianę trendu spadkowego na wzrostowy. Podobnie jak w przypadku formacji głowy i ramion, ważna jest w tym przypadku analiza zachowania wolumenu, więcej >>

Odwrócony Spodek

Formacja odwrócenia trendu wzrostowego przybierająca charakterystyczny zaokrąglony kształt na wykresie. Formacja zwykle długoterminowa, więcej >>

Okienka Carolana

Patrz: Kalendarz spiralny Carolana

on balance volume (OBV)

wskaźnik używany w analizie technicznej, konstrukcja opiera się na słusznym założeniu, że sesjom wzrostowym towarzyszy akumulacja, sesjom spadkowym dystrybucja, spadek akumulacji, czyli zmniejszenie obrotów na zwyżce jest często sygnałem wyczerpywania potencjału wzrostowego, podobnie rzecz się ma dla tendencji zniżkowej ,więcej >>

opcja

jest to instrument finansowy, który daje prawo do zakupu lub sprzedaży jego posiadaczowi innego instrumentu finansowego, więcej >>

Opcje Typu Amerykańskiego

rodzaj opcji, która może być wykonana każdego dnia przed wygaśnięciem opcji, są bardziej wartościowe od opcji europejskich, więcej >>

Opcje Typu Europejskiego

Rodzaj opcji, która może być wykonana tylko w dniu wygaśnięcia, ze względu na to mają większe ryzyko i są mniej wartościowe, więcej >>

Operacje otwartego rynku (ang. Open market operations)

Jedno z narzędzi banku centralnego służących kontrolowaniu podaży pieniądza. Polega na sprzedaży lub zakupie papierów wartościowych, przeważnie państwowych, na otwartym rynku. Jest to najczęściej stosowane, elastyczne oraz skuteczne narzędzie polityki pieniężnej.

Operating Profit Margin (OPM)

Patrz: Marża Operacyjna

Oscylatory

W analizie technicznej rodzaj narzędzia, który najczęściej ma za zadanie ocenić siłę dotychczasowego trendu - jego wykupienie lub wyprzedanie, więcej >>

Osłona (Tarcza) Podatkowa

Efekt zmniejszenia obciążeń podatkowych w wyniku dozwolonych odliczeń pewnych wydatków od zysku, występuje głównie podczas finansowania się długiem, ponieważ odsetki od kredytów wpisywane są w koszty uzyskania przychodu.

Out-Of-The Money (OTM)

Sytuacja, kiedy cena wykonania (strike price) (patrz: Cena wykonania) dla opcji call jest wyższa, a dla opcji put niższa od obecnego kursu instrumentu bazowego (underlying) (patrz: Instrument bazowy). W takiej sytuacji opcja nie zostaje wykonana, więcej >>

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.