Słownik w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.01.21, godz. 20:40
nabycie wrogie

nabycie jednostki lub jej znaczącej części dokonane przy sprzeciwie kierownictwa tej jednostki

nabycie ze wspomaganiem finansowym

polega na nabyciu przedsiębiorstwa (najczęściej w ramach wykupu menedżerskiego - MBO) z wykorzystaniem długu jako głównego źródła finansowania, inaczej: nabycie lewarowane (LBO), wykup wspomagany

Należności (Inwestycje)

Środki uzyskane ze sprzedaży Twoich papierów wartościowych, które w dniu D+2 (w dniu rozliczenia transakcji) zamienią się na gotówkę.

Należności Krótkoterminowe (Finanse Przedsiębiorstwa)

Należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest nie dłuższy niż rok.

należności zagrożone

należności banku, zakwalifikowane do należności o pogorszonej jakości na podstawie odnośnych przepisów

negative volume index (NVI)

wskaźnik używany w analizie technicznej, w swojej konstrukcji indeks obejmuje notowania, w których wolumen jest mniejszy względem poprzedniej sesji, inwestorzy zajmują na rynku pozycje w momentach kiedy obroty spadaj, tak by nie robić zbędnego rozgłosu. W dniach kiedy obroty zaczynają wyraźnie rosnąć do gry włączają się mniejsi, gorzej doinformowani inwestorzy ,więcej >>

Net Profit Margin (NPM)

Patrz: Wskaźnik rentowności sprzedaży

Net Working Capital (NWC)

Patrz: Kapitał obrotowy netto

New Connect

Nowy rynek akcji mający formę alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW. Jest on rynkiem nieregulowanym, co oznacza, zdecydowanie niższe wymagania wejścia dla firm niż w przypadku rynku głównego GPW, więcej >>

nonoperating cash flows (NCF)

pozaoperacyjne przepływy gotówkowe, przypływy pieniężne po opodatkowaniu związane z działalnością odrębną od podstawowej działalności przedsiębiorstwa

NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes)

Zysk operacyjny netto minus skorygowane podatki, jest on lepszym wskaźnikiem do oceny efektywności operacyjnej niż zysk netto, gdyż pomija zyski finansowe i nadzwyczajne.

NPV (Net Present Value)

Wartość bieżąca netto, NPV porównuje wartość pieniądza dzisiaj do wartości tej samej kwoty w przyszłości biorąc pod uwagę inflację i rynkowe stopy zwrotu.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.