Słownik w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.01.21, godz. 20:50
makler

osoba zawodowo zajmująca się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych (np. akcji czy obligacji) dla klienta, w zamian za wynagrodzenie ustalane w procentach od wartości transakcji, więcej >>

management buyout (MBO)

wykup menedżerski, nabycie firmy przez grupę inwestorów, w której uczestniczą członkowie kierownictwa firmy

Marża operacyjna (ang. OPM, Operating Profit Margin)

Iloraz zysku operacyjnego i przychodów ze sprzedaży. Informuje jaki procent z przychodów pozostaje w kasie po odliczeniu kosztów. Wysoka marża cechuje zwykle firmy z wyrobioną marką, które mogą sprzedawać swoje produkty znacznie powyżej kosztów produkcyjnych.

mass index

wskaźnik używany w analizie technicznej, jest pomocny w identyfikacji punktów zwrotnych, poprzez mierzenie odległości pomiędzy cenami maksymalnymi a minimalnymi, więcej >>

mc/s

iloraz wartości rynkowej spółki i przychodów ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały

metoda praw własności

metoda sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek stowarzyszonych oraz tych jednostek zależnych, które ze względu na całkowicie odmienny rodzaj działalności od jednostki dominującej, mogłyby zniekształcić obraz całej grupy

momentum

wskaźnik używany w analizie technicznej, podstawowy wskaźnik impetu mierzący wielkość zmiany ceny w zadanym okresie, kierunek notowań powinien być potwierdzony analogiczną tendencją wskaźnika, więcej >>

Momentum Trading

Styl inwestowania krótkoterminowego, maksymalnie przez jedną sesję, polegający na wyszukiwaniu spółek, które w znaczący sposób poruszają się jednym trendem przy dużym wolumenie, po to aby dołączyć się do masowego ruchu, więcej >>

money flow index (MFI)

wskaźnik używany w analizie technicznej, oscylator mierzący wielkość strumieni pieniężnych dopływających i wychodzących z rynku, w konstrukcji jest to wskaźnik zbliżony do RSI, przy czym oprócz zmian ceny bierze pod uwagę wolumen, więcej >>

Motyl Dostrajany (Adjusted Butterfly)

Rodzaj strategii motylkowej, ukierunkowanej na niższe straty w przypadku ruchu w konkretną stronę od ceny wyjściowej, więcej >>

moving average

wskaźnik używany w analizie technicznej, oparty jest na średniej ruchomej notowań z określonej liczby sesji, podstawowa analiza opiera się na przecięciach kursu przez średnią, jeżeli notowania przebijają średnią od dołu otrzymujemy sygnał kupna, przebicie średniej od góry identyfikowane jest jako sygnał sprzedaży, więcej >>

moving average convergence/diverygence (MACD)

wskaźnik używany w analizie technicznej, jeden z najpopularniejszych wskaźników, równie często wykorzystywany w systemach transakcyjnych, w swojej konstrukcji opiera się na różnicy dwóch ekspotencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach, linią sygnalną jest średnia z wartości samego wskaźnika, więcej >>

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.