Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.10.23, godz. 15:10
Kalendarz Spiralny Carolana

Jedna z technik w analizie technicznej zakładająca wykorzystanie ciągu Fibonacciego oraz czasu obrotu Księżyca wokół Ziemi. Stsoowany do wyznaczania punktów zwrotnych na wykresach, więcej >>

Kanał Trendowy

Dwie równoległe linie trendu, wskazujące bardzo wyraźne wsparcia i opory na wykresie. Podstawowa linia określa trend zgodnie z jego kierunkiem (np. trend wzrostowy linia wsparcia), równoległa ogranicza ten trend (np. trend wzrostowy - linia oporu), więcej >>

kapitalizacja rynkowa

całkowita wartość wszystkich papierów wartościowych lub wybranej ich grupy, notowanych na rynku publicznym, liczona według kursu ustalanego na tym rynku

kapitał akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych

akcje (udziały) jednostek zależnych należące do podmiotów spoza grupy kapitałowej

Kapitał Obrotowy Netto  (Ang. NWC, Net Working Capital)

Różnica pomiędzy majątkiem obrotowym a zobowiązaniami krótkterminowymi. Wskaźnik pokazuje w jaki sposób firma jest w stanie obsługiwać dług. Dodatni kapitał obrotowy netto świadczy firma posiada nadwyżkę kapitału krótkoterminowego do obsługi bieżących zobowiązań.

kapitał organizacyjny

wartość zarządzania, kwalifikacji, kompetencji i innych składników niematerialnych tworzących wartość reputacji firmy (goodwill)

Kapitał Własny

Udział własny inwestorów w firmie. Jest to wartość środków gospodarczych, wniesionych do firmy przez właścicieli (udziałowców, akcjonariuszy, wspólników) oraz środków wygospodarowanych przez przedsiębiorstwo w toku działalności.

KDPW (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA)

Jego zadaniem jest przechowywanie i rejestrowanie papierów wartościowych będących w publicznym obrocie, rozliczanie i gwarantowanie transakcji, prowadzenie kont depozytowych, więcej >>

Kliny

Średnioterminowa formacja kontynuacji trendu. Jest korektą w dotychczasowym trendzie, zaś kształt tej korekty ograniczają dwie linie zbiegające się ku sobie i nachylone w stosunku do dotychczasowego trendu, przypominając klin, więcej >>

KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)

Centralny, zintegrowany organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym. Powołany w 2006 roku, więcej >>

Koło Ganna

Patrz: Gann D. William

konsolidacja przedsiębiorstw

szczególna odmiana fuzji, która występuje wówczas gdy łączące się przedsiębiorstwa tracą osobowość prawną, a zamiast nich powstaje nowy podmiot, do konsolidacji przedsiębiorstw dochodzi zwykle gdy ich siła ekonomiczna jest względnie wyrównana

Kontakt Różnic Kursowych (Contract For Difference, CFD)

Instrument z grupy instrumentów pochodnych. Konstrukcja CFD jest w pewnym stopniu zbliżona do konstrukcji kontraktów futures, jednak z kilkoma istotnymi różnicami. Na rynku forex transakcje są dokonywane po kursie natychmiastowym (spot) bez z góry określonego momentu wyjścia z transakcji. Może ona zostać zamknięta w dowolnym momencie na co pozwala ogromna płynność rynku, więcej >>

kontrakt futures

rodzaj kontraktu terminowego, którego warunki są standaryzowane co umożliwia handlowanie nimi na giełdach, kontrakty są rozliczane codziennie, a nad bezpieczeństwem obrotu czuwa izba rozrachunkowa (w Polsce funkcje te spełnia KDPW)

kontrakt terminowy

jest to umowa między dwoma stronami, wystawca kontraktu zobowiązuje się do sprzedaży określonej ilości instrumentów finansowych lub innych towarów, w określonym czasie w przyszłości, na określonych warunkach, druga strona kontraktu przyjmuje te warunki zobowiązując się do nabycia przedmiotu umowy, więcej >>

konwersja akcji

zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne lub odwrotnie, na wniosek akcjonariusza jeżeli prawo lub statut spółki dopuszcza taką możliwość

korzyści skali

efekty polegające na obniżeniu jednostkowych kosztów wytworzenia w wyniku wzrostu rozmiarów działalności i w ten sposób zmniejszeniu jednostkowych kosztów stałych

koszty agencji

koszty wynikające z konfliktu interesów pomiędzy akcjonariuszami (udziałowcami) i pożyczkodawcami a kierownictwem firmy

KPWiG (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd)

Były centralny organ administracji rządowej w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz działalności giełd, obecnie zadania KPWiG zostały przejęte przez organ nadzoru zintegrowanego KNF.

kredyt rewolwingowy

kredyt wielokrotnie zaciągany i spłacany w trakcie trwania umowy kredytowej

Kwadrat Ganna

Patrz: Gann D. William