Słownik w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2018.12.09, godz. 20:10
earnings before interest after taxes (EBIAT)

zysk przed odsetkami i po opodatkowaniu

earnings before interest and taxes (EBIT)

zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem

Earnings Per Share (EPS)

Patrz: Zysk na akcję

ease of movement

wskaźnik używany w analizie technicznej, wskaźnik mierzy zależność zmiany ceny i obrotów, pokazuje tzw. łatwość ruchu, czyli jaki poziom obrotów jest wystarczający do spowodowania zmiany ceny, więcej >>

EBIAT (Ang. Earnings Before Interest After Taxes)

Zysk przed odsetkami i po opodatkowaniu. W zastosowaniu bardzo podobny do EBIT.

Ebitda (Eng. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation And Amortization)

Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem oraz przed potrąceniem deprecjacji i amortyzacji. W zastosowaniu podobny do EBIT, jednak dodatkowo ułatwia porówynywanie przedsiębiostw bez względu na różnice związane z różnymi technikami amortyzacji aktywów.

EBIT (Ang. Earnings Before Interest And Taxes)

Zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem, jego zastosowanie w analizie finansowej ułatwia porównywanie wyników działalności różnych przedsiębiorstw bez względu na stopień i koszt wykorzystania przez nie dźwigni finansowej, obciążenia podatkowe, czy wielkość zysków i strat nadzwyczajnych.

efektywna stopa podatku

iloraz kwoty podatku zapłaconego i dochodu podlegającego opodatkowaniu

efekt synergii

suma osiąganej wartości dodanej dzięki fuzji lub przejęciu

emitent

podmiot wystawiający albo emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu, więcej >>

europejska klasyfikacja działalności (EKD)

usystematyzowany zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczych, służący do kla syfikacji d anych w zakresie poszczególnych dziedzin statystyki, a także klasyfikacji przedsiębiorców na potrzeby rejestru jednostek gospodarczych REGON

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.