Słownik w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.01.21, godz. 20:51
Days of Coverage-Inventory (IT)

Patrz: rotacja zapasów

Days of Coverage - Liabilities (PL)

Patrz: rotacja zobowiązań

Daytrading

Jeden z stylów inwestowania. Daytraderzy kupują oraz sprzedają instrumenty w trakcie tej samej sesji giełdowej, w taki sposób, aby zamknąć wszystkie pozycje przed zakończeniem handlu,, więcej >>

Delta

Mierzy wrażliwość ceny opcji na zmianę ceny instrumentu bazowego, wartość współczynnika jest zależna od ceny wykonania oraz czasu do wygaśnięcia, wartość delty może być orientacyjnie określana jako prawdopodobieństwo wykonania jako in-the-money, więcej >>

Delta Neutralna

Strategia inwestycji w opcje polegająca na stworzeniu portfela opcji oraz instrumentów bazowych, którego sumaryczna delta jest równa zeru, portfel taki jest niewrażliwy na zmiany cen instrumentu bazowego, więcej >>

demand Index

wskaźnik używany w analizie technicznej, budowa wskaźnika łączy w sobie dane odnośnie kursu i wolumenu, podstawowe sygnały płyną od strony analizy rozbieżności, które zapowiadają osłabienie dotychczasowej tendencji, długoterminowe rozbieżności sygnalizują istotne ekstrema, więcej >>

detrend price oscillator (DPO)

wskaźnik używany w analizie technicznej, podstawowym celem wskaźnika jest pomoc w poszukiwaniu krótkoterminowych cykli cenowych, które z kolei są pomocne w namierzeniu lokalnych punktów zwrotnych, główną funkcją wskaźnika jest więc wyeliminowanie trendu, więcej >>

DFL (Degree of Financial Leverage)

Stopień dźwigni finansowej (Patrz: Dźwignia finansowa (Finanse przedsiębiorstwa)), ukazuje wpływ dźwigni finansowej na EPS (patrz: Zysk na akcję). Im wyższy jest poziome dźwigni finansowej, tym zysk na akcję będzie chechował się większą zmiennością. Jest wprost proporcjonalny do przyrostu rentowności kapitału własnego, a odwrotnie proporcjonalny do procentowej zmiany zysku operacyjnego przed spłatą odsetek i opodatkowaniem - EBIT.

Diament

Formacja mogąca być formacją odwrócenia lub kontynuacji trendu. Ostatecznym czynnikiem decydującym jest kierunek wybicia. Formację wyznaczają cztery linie trendu przypominające romb lub diament, więcej >>

Directional movement index (DMI)

wskaźnik używany w analizie technicznej, zadaniem wskaźnika jest ustalenie czy notowania znajdują się w trendzie i ustalenie jego charakteru, więcej >>

Discounted Cash Flows (DCF)

Metoda wyceny spółek używana w celu określenia atrakcyjności inwestycji, analiza DCF używa zdyskontowanych prognoz przyszłych wolnych przepływów finansowych do spółki do wyliczenia obecnej wartości przedsiębiorstwa, która podzielona przez liczbę akcji określa teoretyczną przyszłą wartość akcji na rynku wtórnym, więcej >>

Dług Podporządkowany (Ang. Subordinated Debt, Junior Debt)

Dług, który stoi poniżej innych w kolejce do roszczeń majątku firmy podczas ogłoszenia upadłości.

dłużne papiery wartościowe

papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne na sumy oznaczone, płatne we wskazanych terminach, a w szczególności obligacje oraz bony skarbowe, jak również papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne uwarunkowane przez zaistnienie zdarzeń losowych, między innymi - losy loteryjne, polisy ubezpieczeniowe

DOL (Degree of Operating Leverage)

Stopień dźwigni operacyjnej (Patrz: Dźwignia operacyjna), jest tym większy, im większy jest udział kosztów stałych w przedsiębiorstwie, wyrażany jest jako iloraz zmiany EBIT i zmiany w przychodach ze sprzedaży.

Due Dilligence

Poddanie przedsiębiorstwa, będącego potencjalnym obiektem przejęcia, wyczerpującej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej, w celu identyfikacji związanych z nim szans i ryzyk przed podjęciem właściwych negocjacji dotyczących transakcji kapitałowej.

dy

stopa dywidendy, iloraz wartości dywidendy i wartości rynkowej spółki, pozwala na porównanie efektywności inwestycji w akcje, w porównaniu z zyskownością innych lokat przynoszących stałe dochody

dyskontowanie

określanie wartości bieżącej na podstawie wartości przyszłej

dywidenda

część zysku netto spółki przypadająca na wypłaty n a jedną akcję, określana uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Dźwignia Całkowita

Iloczyn dźwigni finansowej (Patrz: dźwignia finansowa) i dźwigni operacyjnej (Patrz: dźwignia operacyjna), określa stopień ryzyka operacyjnego i finansowego przedsiębiorstwa.

Dźwignia Finansowa (Finanse Przedsiębiorstwa)

Określa relację wielkości kapitału obcego do kapitału własnego. Wzrost poziomu dźwigni (patrz: Degree of Financial Leverage) powoduje zwiększenie poziomu dochodowości z kapitału własnego. Wykorzystanie kapitałów obcych pozwala na zwiększenie przychodów ze sprzedaży w stosunku do tych, które możliwe są do osiągnięcia przy finansowaniu działalności jedynie środkami własnymi.

Dźwignia Finansowa (Inwestycje)

Mechanizm pozwalający na zawieranie transakcji o wartości wielokrotnie przekraczającej posiadany kapitał. Na platformie BOSSAFX, w zależności od wysokości zdeponowanych środków, wymagane jest posiadanie depozytu w przedziale 1-50% wartości transakcji, więcej >>

Dźwignia Operacyjna

Miara ryzyka operacyjnego, określa zależność między zmianą EBIT a zmianą przychodów ze sprzedaży. Jest związana z udziałem kosztów stałych w kosztach całkowitych. Im wyższe są koszty stałe, tym wyższa jest dźwignia, gdyż każdy kolejny wzrost sprzedaży zapewnia większy zysk.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.