Słownik w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.01.16, godz. 15:17
CAPM (Capital Asset Pricing Model)

Model wyceny aktywów pozwalający zobrazować zależność pomiędzy ryzykiem inwestycji a oczekiwaną stopą zwrotu. Przedstawia syntetyczny opis kształtowania się stóp zwrotu z poszczególnych inwestycji w zależności od rynkowych stóp zwrotu. Model wylicza oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji w opraciu o stopę zwrotu wolną od ryzyka (patrz: stopa wolna od ryzyka), premię za ryzyko (patrz: premia za ryzyko) i współczynnik beta (patrz: współczynnik beta)

Cash Earnings Per Share

Patrz: wartość przepływów finansowych na akcję

Cena/Zysk (P/E)

Iloraz rynkowej wartości spółki przez sumę jej zysków netto za ostatnie cztery kwartały, wysoki P/E sugeruje, że inwestorzy wierzą we wzrost zysków spółki, wskaźnik P/E powinno się porównywać z innymi spółkami z branży, więcej >>

cena emisyjna

cena, po której papiery wartościowe sprzedawane są na rynku pierwotnym

Cena Wykonania (Ang. Strike Price)

W przypadku instrumentów pochodnych, przede wszystkim opcji, z góry określona cena po jakiej następuje kupno/sprzedaż instrumentu bazowego. Cena wykonania jest znana dla każdej opcji przy zawieraniu transakcji (otwieraniu pozycji) i charakteryzuje daną opcję, więcej >>

cena zamiany

cena, jaką nabywca obligacji zamiennej zapłaci za jedną akcję zwykłą w momencie dokonywania zamiany

Centralna Tabela Ofert (CeTO), obecnie BondSpot

Pierwszy polski rynek obrotu pozgiełdowego, obecnie BondSpot, spółka zależna GPW, prowadzi rynek wtórny dla obligacji korporacyjnych i municypalnych, więcej >>

Ceps

Patrz: wartość przepływów finansowych na akcję

certyfikat inwestycyjny

jeden z instrumentów notowanych na gpw, papier wartościowy emitowany wyłącznie przez zamknięte, specjalistyczne zamknięte lub mieszane fundusze inwestycyjne, liczba certyfikatów jest zawsze stała i może się zmieniać jedynie w przypadku nowej emisji, więcej >>

certyfikat strukturyzowany

jeden z instrumentów notowanych na gpw, certyfikat strukturyzowany naśladuje zmianę ceny instrumentu bazowego np. indeksów giełdowych, surowców, koszyków akcji czy innych instrumentów finansowych, więcej >>

chaikin oscillator

wskaźnik używany w analizie technicznej, oparty na różnicy średnich z wskaźnika akumulacji/dystrybucji, tym samym wzrost wskaźnika w trendzie wzrostowym potwierdza siłę zwyżki, jego spadek informuje o spadku akumulacji, więcej >>

Chorągiewka

Krótkoterminowa formacja kontynuacji trendu. Powstaje jako korekta w dotychczasowym trendzie, zaś kształt formacji ograniczają dwie linie zbiegające się ku sobie, tworzące jakby chorągiewkę, stąd nazwa formacji, więcej >>

Ciąg Fibonacciego

Ciąg liczb naturalnych odkryty przez Leonardo Fibonacciego. Ciąg rozpoczyna się od dwóch jedynek, a każdy kolejny element stanowi sumę dwóch poprzednich. Istotną własnością ciągu jest relacja kolejnych elementów ciągu - podział elementu w ciągu przez element poprzedzający wynosi w przybliżeniu 1,618 i nosi nazwę „złotego podziału". Wartość 1,618 oraz 0,618 i 0,382 jest szeroko wykorzystywana w analizie technicznej, więcej >>

commondity chanel index (CCI)

wskaźnik używany w analizie technicznej, podstawowa interpretacja wskaźnika zakłada poszukiwanie dywergencji, dodatkowo jak klasyczny oscylator wskaźnik stosuje się do sygnalizowania stanów wykupienia i wyprzedania rynku, więcej >>

Current Ratio (CR)

Patrz: wskaźnik płynności bieżącej

Cykle Ganna

Patrz: Gann D. William

cykl operacyjny

liczba dni potrzebnych na zamianę gotówki w zapasy, zapasów w należności i należności w gotówkę

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.