Słownik w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.22, godz. 19:33
Bankructwo (Upadłość)

Procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli, procedura ogłoszenia bankructwa, gdy podmiot zostanie uznany za niewypłacalny, postępowania upadłościowe umożliwiają także restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika a nawet pozwalają na zwolnienie dłużnika z części długów.

Bank Inwestycyjny

Instytucja finansowa świadcząca usługi w zakresie zarządzania finansami, doradztwa kapitałowego, obrotu papierami wartościowymi, zarządzania aktywami powierzonymi i własnymi oraz operacji rynku pieniężnego i zarządzania ryzykiem. Bankiem inwestycyjnym jest nazywana każda instytucja finansowa prowadząca działalność bankową inną niż depozytowo-kredytowa, więcej >>

barter

umowa polegające na wymianie jednego towaru na drugi

Benchmark

Porównawcza stopa zwrotu, zwykle indeks giełdowy, używana dla porównania efektywności inwestycji.

Beneficjent

Osoba fizyczna lub prawna, której udzielono kredytu albo na rzecz której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja, poręczenie itd., osoba czerpiąca zyski z jakiejkolwiek transakcji lub umowy.

bessa

długotrwała, silna tendencja spadkowa na rynku papierów wartościowych

biegły rewident

osoba fizyczna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka cywilna i osoba prawna, uprawnione na podstawie odnośnych przepisów do badania sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym ustawą o rachunkowości

bollinger bands

wskaźnik używany w analizie technicznej, oparty jest na zmienności cen, podstawowe analiza zakłada, że ruch cen powinien odbywać się wewnątrz ramion wstęgi, jednak ze względu na swoją konstrukcję szerokość wstęgi zmienia się w zależności od stopnia zmienności cen, więcej >>

Bon Skarbowy

Papier wartościowy emitowany przez państwo z terminami emisji od 1 - 52 tygodni, posiadający wartość nominalną o wysokości 10 tys. złotych. Oprocentowanie bonów jest stałe i są one sprzedawane z dyskontem (dochodem jest różnica pomiędzy ceną zakupu, a wartością nominalną bonu). Bony skarbowe są używane przez bank centralny do kontroli podaży pieniądza na rynku (patrz: Operacje otwartego rynku)

Book Value Per Share (BVPS)

patrz: wartość księgowa na akcję

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.