Słownik w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.22, godz. 19:43
accumulation/distribution

wskaźnik używany w analizie technicznej, w prostym założeniu informuje czy zmianom cen towarzyszą zwiększone ruchy akumulacyjne czy dystrybucyjne, więcej >>

accumulation swing index

wskaźnik używany w analizie technicznej, ma za zadanie pokazać prawdziwy stan rynku, odpowiednio filtrując dane pośród cen minimalnych, maksymalnych, otwarcia i zamknięcia, więcej >>

adx

wskaźnik używany w analizie technicznej, jego zadaniem jest pomiar wielkości i siły trendu, jednak bez wskazania jego kierunku, więcej >>

akcja

papier wartościowy, dokument zaświadczający o udziale jego właściciela w kapitale właścicielskim spółki akcyjnej, uprawnia m.in. do otrzymywania dywidendy i uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Akcja Uprzywilejowana (Ang. Preferred Stock)

Rodzaj akcji charakteryzujący się przywilejami w stosunku do akcji zwykłych co do prawa głosu, wypłaty dywidendy, podziału majątku w razie likwidacji spółki i ewentualnie pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji. Akcja ta jest zawsze akcją imienną i nie podlega obrotowi na giełdzie

akcyza

podatek pośredni obciążający obrót towarami konsumpcyjnymi, podmiotem opodatkowania są producenci i importerzy wyrobów akcyzowych

akredytywa (dokumentowa)

pisemne zobowiązanie się banku działającego na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), wobec osoby trzeciej (beneficjenta) do dokonania zapłaty beneficjentowi ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez beneficjenta warunków określonych w akredytywie

aktywa

ogół środków i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną

aktywa pozabilansowe

nie zarejestrowane aktywa reprezentujące albo zasoby firmy, albo spodziewane przyszłe korzyści ekonomiczne

alternatywny koszt kapitału

stopa zwrotu, jaką osiągnęłoby się z inwestycji charakteryzującej się podobnym poziomem ryzyka

Analiza Techniczna

Badanie zachowań rynku przede wszystkim na podstawie wykresów cen. Jej celem jest określenie prawdopodobnego kierunku przyszłych trendów cenowych. Klasyczna AT to analiza wykresów cen (wykresy liniowe, słupkowe, świecowe) i poszukiwanie na nich powtarzalnych formacji. Dodatkowo AT obejmuje analizę wskaźnikową (wykorzystanie oscylatorów, średnich i innych wskaźników) oraz różne teorie trendów rynkowych (np. teoria fal Elliotta, teoria Ganna), więcej >>

Analiza Wskaźnikowa

Dział analizy technicznej obejmującej budowę oraz interpretację różnego rodzaju wskaźników budowanych na podstawie zachowania się cen, wolumenu i innych podstawowych informacji, więcej >>

aport

wkład niepieniężny wnoszony do spółki przez wspólnika (akcjonariusza)

At-The-Money (ATM)

Sytuacja, w której cena wykonania opcji (strike price) jest równa lub bardzo bliska cenie spot instrumentu bazowego, więcej >>

average collection period (CP)

rotacja należności, iloraz wartości należności krótkoterminowych na koniec okresu i przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe) w tym okresie, pomnożony przez ilość dni w okresie

average true range (ATR)

wskaźnik używany w analizie technicznej, służy do mierzenia zmienności cen, niskie wartości wskaźnika obecne są w okresach konsolidacji jaka towarzyszy kształtowaniu szczytów np. niektórych formacji cenowych lub bezpośrednio po okresach stabilizacji, więcej >>

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.