Rachunki-Pytania i odpowiedzi-Prowadzenie rachunku w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.05.21, godz. 14:39
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif
Prowadzenie rachunku

Jaki jest limit odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej dla zleceń oczekujących?

W normalnych warunkach rynkowych nie ma limitu odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej (wyjątek stanowią instrumenty PLATINUM i PALLADIUM). Cena aktywacji może być równa cenie rynkowej, wtedy zlecenie zostanie zrealizowane w momencie jego składania. W przypadku niskiej płynności rynku danego instrumentu wprowadzane zostają limity do 10 punktów. Tabela limitów rachunku Standard znajduje się tutaj. Zestawienie limitów odległości dla instrumentów dostępnych w ramach rachunku Mikroloty znajduje się tutaj.

Jaka jest minimalna kwota potrzebna do otwarcia rachunku?

Minimalna kwota wymagana podczas otwierania rachunku rzeczywistego OTC  oraz subkonta Mikroloty wynosi 1000 PLN.

Czy mogę zamknąć pozycję poprzez złożenie zlecenia przeciwnego?

Zamykanie lub redukowanie pozycji następuje za pomocą polecenia [Zamknij zlecenie], dostępnego z poziomu interfejsu platformy (zakładka [Handel]). Jeżeli w danym instrumencie posiadamy pozycje otwarte w obu kierunkach (długie i krótkie), to można je zredukować do pozycji netto (różnia między łączną wartością pozycji długich i łączną wartością pozycji krótkich w danym instrumencie). Redukcji do pozycji netto dokonujemy za pomocą polecenia "Wielokrotne zamknięcie przez", dostępnego w zakładce [Typ] w oknie zamykania zleceń. Możliwe jest także skojarzenie ze sobą dwóch przeciwstawnych zleceń w tym samym instrumencie. Wystarczy wybrać polecenie "Zamknij przez" w zakładce [Typ] w oknie zamykania zleceń. Wynikiem takiej operacji jest wartość netto z tych dwóch pozycji. Więcej o zamykaniu pozcyji tutaj . Wyjątek stanowią instrumenty z grupy Equity CFD.

Jaka jest wielkość depozytu zabezpieczającego od transakcji?

Wielkość depozytu zabezpieczającego zależy od instrumentu będącego przedmiotem transakcji oraz od Salda Rachunku. Dla rachunków Mikroloty wielkości depozytów zabezpieczających zaczynają się już od ok 30 PLN. Tabela depozytów znajduje się tutaj.Dla transakcji przeciwastawnych pobierany jest depozyt tylko dla jednej (większej) pozycji.

Czy mogę zająć pozycje przeciwstawne w jednym instrumencie?

Tak. W jednym instrumencie można zająć jednocześnie pozycję długą (kupno) i krótką (sprzedaż), a depozyt pobierany jest tylko od jednej pozycji (zawsze od większej z pozycji). Należy jednak wziąć pod uwagę punkty swap, które naliczane są dla obu otwartych pozycji. Jedynie na instrumentach z grupy Equity CFD nie ma możliwości zajmowania pozycji w obu kierunkach.

Jakie są koszty prowadzenia rachunku oraz prowizje?

Prowadzenie rachunku jest bezpłatne. Za składanie zleceń za pośrednictwem platformy nie są pobierane żadne prowizje (nie dotyczy instrumentów z grupy Equity CFD). Jedynie zlecenia składane telefonicznie objęte są opłatą wysokości 10 PLN. Jedyne koszty transakcji stanowi różnica między ceną sprzedaży i ceną zakupu - czyli spread. Przelewy na rachunek bankowy kwot powyżej 500 PLN są bezpłatne. Za przelew kwot do 500 PLN pobierana jest opłata wysokości 1 PLN. [Tabela opłat i prowizji].

Jakimi instrumentami mogę handlować?

Przedmiotem handlu są kontrakty na różnice kursowe 51 par walutowych, indeksów walutowych, surowców, indeksów giełdowych, akcji oraz obligacji. Łącznie w ramach rachunku Standard można handlować na 115 instrumentach [Specyfikacja instrumentów] . Oferta subkonta Mikroloty jest nieco mniejsza i stanowi 58 kontraktów na różnice kursowe. [Specyfikacja instrumentów dla konta Mikroloty]

Co to jest lot?

Lot jest jednostką określającą wielkość kontraktu. Dla par walutowych równy jest 100000 jednostek waluty bazowej (pierwszej w parze walutowej). Dla kontraktów na metale, indeksy giełdowe, indeksy walutowe, produkty rolne, obligacje oraz ropę wartość lota równa jest cenie kontraktu pomnożonej przez mnożnik. [Wartości lotów dla poszczególnych instrumentów].

Co oznacza zawarcie transakcji?

Na platformie można zawierać transakcje kupna i sprzedaży. Zawarcie transakcji kupna oznacza w przypadku par walutowych zakup określonej w lotach ilości waluty bazowej za walutę kwotowaną. Rozważmy przykład: zakup 1 lota EURPLN oznacza kupno 100000 Euro za złotówki po kursie określonym w chwili zawierania transakcji. Aby nabyć 100000 Euro nie trzeba posiadać równowartości tej kwoty w złotówkach. Wystarczy posiadać kwotę określoną przez wielkość depozytu zabezpieczającego, która zostaje blokowana na rachunku po zawarciu transakcji. [Tabela depozytów]. W przypadku pozostałych instrumentów zawarcie transakcji kupna oznacza zakup pewnej, określonej przez mnożnik, ilości danego instrumentu. Rozważmy przykład: zakup 1 lota srebra. Oznacza nabycie 7000 uncji srebra po aktualnej cenie ask. Od wartości zlecenia pobierany jest depozyt, którego wielkość nominalna określona jest przez wartość procentową i wartość nabytego kontraktu. Wartość nabytego kontraktu równa jest cenie instrumentu pomnożonej przez 100 i wyrażona jest w USD. Tabela specyfikacji instrumentów, w której znajdują się między innymi wartości mnożników, znajduje się na stronie [Instrumenty]. Transakcje sprzedaży są analogiczne do transakcji kupna.

W przypadku par walutowych sprzedajemy określoną ilość lotów waluty bazowej za walutę kwotowaną (waluta bazowa - pierwsza w parze, waluta kwotowana - druga w parze). W przypadku pozostałych instrumentów transakcje sprzedaży możemy porównać do pożyczenia określonej ilości danego instrumentu, a następnie jego sprzedaży. Licząc na spadek kursu instrumentu, zamknięcie transakcji możemy porównać do odkupienia instrumentu, który sprzedaliśmy i oddania go. Transakcje te są nierzeczywiste, pojęcia pożyczania i odkupywania są zatem umowne. Wynikiem transakcji jest różnica w cenie sprzedaży i cenie kupna.

Jak obliczyć wielkość depozytu przed zawarciem transakcji?

Przed zawarciem transakcji warto zastanowić się jaka część środków zostanie zablokowana pod depozyt zabezpieczający. Wielkość ta zależy od wartości procentowej depozytu zabezpieczającego dla danego instrumentu [tabela zawierająca wielkości depozytów] wielkości zlecenia i kursu waluty bazowej i złotego. Wielkość depozytu dla transakcji na parach walutowych obliczana jest według poniższej formuły:

wielkość depozytu = ilość lotów x procentowa wartość depozytu x średni kurs waluty bazowej i PLN

W przypadku metali, indeksów giełdowych, indeksów walutowych, obligacji i towarów wielkość depozytu zależy także od pozycji jaką zawieramy, wielkość depozytu dla tych instrumentów wyliczana jest według formuły:

wielkość depozytu = ilość lotów x procentowa wartość depozytu x mnożnik x aktualny kurs instrumentu (Bid dla pozycji krótkich, Ask dla pozycji długich) x średni kurs USDPLN

Wielkość depozytu można w szybki i łatwy sposób obliczyć za pomocą specjalnie przygotowanego arkusza Excel lub wskaźnika kalkulatora BOSSAFX lub wskaźnika MQL [Tabela Specyfikacji].

Dla transakcji przeciwstawnych pobierany jest depozyt tylko dla jednej z pozycji - zawsze dla tej o większym wolumenie.

Jak obliczyć wartość punktu?

Punkt jest najmniejszą wartością o jaką może zmienić się kurs danego instrumentu. O wartości punktu decyduje wielkość transakcji, kierunek zajmowanej pozycji. Punkt stanowi także minimalny krok notowania, to znaczy najmniejszą wartość o jaką może się zmienić cena instrumentu. Dla większości instrumentów punkt odpowiada wielkości pipsa. Wyjątek stanowią tu instrumenty z grupy Majors i Second Majors, dla których wartość pipsa podawana jest z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Wartość punktu w walucie kwotowanej dla transakcji na parach walutowych obliczana jest według poniższej formuły:

1punkt = [minimalny krok notowania] x [ilość lotów] x [wartość 1 lota]

gdzie minimalny krok notowania równy jest [1], [0.1], [0.01], [0.001], [0.0001] lub [0.00001], w zależności od specyfikacji instrumentu

W przypadku instrumentów nie będących parami walutowymi wartość punkta (zawsze równa wartości pipsa) obliczana jest według formuły:

1punkt = [minimalny krok notowania] x [ilość lotów] x [mnożnik]

gdzie minimalny krok notowania równy jest [1], [0.1], [0.01], [0.001] lub [0.0001], w zależności od specyfikacji instrumentu

Wartość punktu dla par walutowych przeliczana jest na bieżąco na złotówki po kursie waluty kwotowanej i PLN, a przypadku pozostałych instrumentów kursu waluty, w której notowany jest dany instrument i złotego. Dla pozycji długich w instrumentach przeliczenia na złotówki dokonuje się po kursie bid, dla pozycji krótkich wartości punktu przeliczane są po kursie ask.

Kiedy mogę dokonywać transakcji?

Transakcji na rynku walutowym dokonywać możemy od godziny 23:00 w niedzielę do godziny 22:00 w piątek. Poza tymi godzinami rynek nie funkcjonuje i nie można dokonywać żadnych transakcji. Obrót pozostałymi instrumentami odbywa się w godzinach odpowiadających sesjom tych intrumentów [Godziny handlu poszczególnych instrumentów].

Uwaga! Poza godzinami obrotu nie tylko nie można dokonywać transakcji, lecz również składać, modyfikować ani usuwać zleceń oczekujących.

Czy mogę składać zlecenia telefonicznie?

Tak, zlecenia można składać telefonicznie pod numerem telefonu 0-801 104 104. Opłata za złożenie zlecenia telefonicznego wynosi 10 PLN.

W jaki sposób naliczane są swapy?

Wynik z transakcji niezamkniętych przed północą korygowany jest o swapy. Istota punktów swapowych polega na występowaniu różnicy stóp procentowych waluty bazowej i kwotowanej. Swapy naliczane są każdego dnia o północy, w piątki o północy naliczone są zaś potrójne swapy (za piątki, soboty i niedziele). Transakcje zawarte w niedziele po 23:00 nie są obciążone swapami. Swapy dopisywane są w złotówkach i uwzględnione w sumie wyników ze wszystkich transakcji. Swapy zależą od wielkości punktów swapowych (publikowanych co tydzień w tabeli ), ilości lotów, wartości pipsa oraz kursu waluty kwotowanej i złotego. Swapy obliczane są według formuły:

[wielkość zlecenia w lotach] x [wartość jednego pipsa w PLN] x [punkty swapowe]

Jaki jest poziom margin call?

Po zawarciu transakcji odpowiednia kwota zostaje zablokowana jako depozyt zabezpieczający. Suma wszystkich zablokowanych depozytów zabezpieczających podawana jest w pasku [Saldo | Balance] w zakładce [Handel] w oknie [Terminal], pod nazwą [Wymagany Depozyt Zabezpieczający | Margin]. Jedną z pozycji paska [Saldo - Balance] jest [Poziom zabezpieczenia | Margin level], którego wartość równa jest [Saldo Rejestru Operacyjnego | Equity] podzielonej przez [Wymagany Depozyt Zabezpieczający | Margin]. Jeżeli poziom zabezpieczenia spadnie poniżej 100%, to pasek zostanie podświetlony na czerwono. W momencie gdy poziom zabezpieczenia spadnie do 50% aktywowany zostaje Stop Out, co wiąże się z automatycznym zamknięciem najbardziej stratnej pozycji. Jeżeli najbardziej stratna pozycja jest z rynku na którym nie ma w danej chwili notowań, wtedy zamknięta zostaje druga w kolejności stratna pozycja.

Co to jest rolowanie?

Rolowanie to moment, w którym następuje zmiana serii instrumentu bazowego, od którego dany kontrakt na platformie BOSSAFX bierze swoją cenę. W jego wyniku cena kontraktu rośnie lub maleje o wielkość wynikającą z różnicy cen między dotychczasowym, a nowym instrumentem bazowym. Wynik na otwartej pozycji jest jednocześnie korygowany przy pomocy punktów swap o wartości równej powstałej różnicy.

Terminy rolowań.
Więcej informacji o rolowaniu.

Z czym się wiąże rolowanie?

Rolowanie dotyczy instrumentów, których cena oparta jest na kontraktach terminowych. Z powodu wygasania serii kontraktów, konieczne jest oparcie ceny instrumentu na kolejnej serii kontraktów. Pomiędzy seriami może wystąpić różnica kursu. Jeżeli kurs kontraktów terminowych nowej serii jest wyższy od kursu wcześniejszej serii, wtedy cena instrumentu otworzy się z dodatnią luką cenową. W przypadku niższego kursu kontraktów nowej serii, wystąpi ujemna luka cenowa. Aby wyniki posiadaczy pozycji długich i krótkich pozostały na poziomie sprzed rolowania , poddaje się je korekcie poprzez odpowiednio większe bądź mniejsze wartości swapów.

Uwaga! Przed rolowaniem kontraktów należy pamiętać o przesunięciu poziomów Stop Loss, Take Profit i innych zleceń oczekujących, gdyż luka cenowa mogłaby spowodować ich zamknięcie.

Kiedy rozszerzają się spready?

Spready mogą ulec rozszerzeniu przed i w trakcie podawania ważnych danych makroekonomicznych, kiedy na rynku panuje duża zmienność lub mała płynność. Spready odwzwierciedlają warunki panujące na rynku w danym momencie. Jeżeli ważne dane makroekonomiczne przyjmowane są przez rynek spokojnie i nie następuje wzrost zmienności, to spready w systemie transakcyjnym BOSSAFX również się nie rozszerzą. Większe spready występują także na otwarciu rynku w niedzielę - wgodzinach 23:00 - 23:30.

Uwaga! Spready na parach walutowych z CZK, NOK, SEK i HUF zostają rozszerzane w godzinach niskiej płynności tych instrumentów, tj. od godziny 17.00 do godziny 8.00 dnia następnego. Ich rozszerzenie jest również odzwierciedleniem warunków panujących na rynku. Informacja o ich maksymalnych poziomach znajduje się tutaj.

Raporty potwierdzające zawarcie transakcji?

Raporty z dowolnego przedziału czasowego można wygenerować samemu, otwierając prawym klawiszem myszy menu podręczne w zakładce [Historia rachunku] w oknie [Terminal].