Pierwsze kroki-Zawieranie transakcji-Zamykanie pozycji w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.07.21, godz. 00:14
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Zamykanie pozycji

Aby zamknąć daną pozycję wybieramy w oknie [Terminal] zakładkę [Handel] (lewy dolny róg platformy), gdzie znajdują się informacje o wszystkich otwartych pozycjach oraz zleceniach oczekujących (poniżej paska o stanie rachunku). Klikając prawym przyciskiem myszy na pozycję, którą chcemy zamknąć, wybieramy opcję [Zamknij zlecenie].

ZamknijCH.png

Klikając dwukrotnie prawym przyciskiem myszy na wybraną pozycję (omijając kolumny S/L i T/P ) również wywołamy okno [Zlecenie], w którym możemy zamknąć daną pozycję.


Jeżeli posiadamy w danym instrumencie pozycje otwarte tylko w jednym kierunku (tylko długie lub tylko krótkie, okno zamykania zleceń będzie wyglądało tak jak poniżej: w zakładce [Typ] widoczne będą opcje: Egzekucja natychmiastowa (lub Egzekucja przez zapytanie - w przypadku instrumentów w trybie request),  Zlecenie oczekujące i Modyfikuj zlecenie. Aby zamknąć instrument kwotowany w trybie instant wybieramy Egzekucja natychmiastowa i klikamy przycisk Zamknij.

4b.png


Aby zamknąć pozycję klikamy na żółty przycisk [Zamknij]. Na końcu otrzymamy komunikat potwierdzający zamknięcie.

5b.png
 
 
 
Aby zamknąć zlecenie instrumentu kwotowanego w trybie request, wybieramy Egzekucja przez zapytanie, a następnie klikamy w przycisk Zapytaj. W odpowiedzi otrzymamy kursy bid/ask  po jakich możemy zamknąć zlecenie. Od momentu otrzymania ceny mamy 5 sekund na zmaknięcie zlecenia, poprzez kliknięcie przycisku Zamknij.
 
requestMode

 

Zamykanie zleceń przeciwstawnych - tryb "zamknij przez"

Jeżeli na rachunku otwarte są pozycje długie i krótkie w tym samym instrumencie, można je zamknąć metodą „jedna przez drugą”, w wyniku czego zamknięte zostaną dwie pozycje: długa i krótka. Aby zamknąć jedną pozycję przez drugą należy otworzyć menu podręczne na jednej z pozycji w oknie [Handel], a następnie wybrać [Zamknij zlecenie]. W oknie zamykania zleceń w zakładce [Typ] należy wybrać Zamknij przez. W dolnej części okna pojawi się lista zleceń przeciwstawnych, z których należy wybrać zlecenie, poprzez które ma zostać zamknięta pozycja. Jeżeli posiadamy tylko jedno zlecenie przeciwstawne, tylko ono będzie widoczne na liście. Jeśli nie posiadamy żadnego zlecenia przeciwstawnego, opcja Zamknij przez nie będzie dostępna. Po wybraniu zlecenia, które ma zamknąć zlecenie przeciwstawne, przycisk Zamknij zostanie aktywowany (podświetlenie na żółto). Realizacja transakcji nastąpi po kliknięciu w aktywny przycisk Zamknij.

zamknij_przez

Uwaga! W przypadku, kiedy wolumeny pozycji przeciwstawnych różnią się, po zamknięciu jednej transakcji przez drugą pozostanie część pozycji ze zlecenia o większym wolumenie.

Zamykanie zleceń przeciwstawnych - tryb "wielokrotne zamknięcie przez"

Opcja wielokrotnego zamknięcia przez umożliwia zamknięcie więcej niż dwóch pozycji przeciwstawnych w jednej operacji. Aby zamknąć zlecenia poprzez wielokrotne zamknięcie należy w oknie [Handel] najechać kursorem myszy na wybrane zlecenie, a następnie prawym klawiszem myszy otworzyć menu podręczne i wybrać [Zamknij zlecenie]. W oknie [Zamykania zleceń] w zakładce [Typ] należy wybrać Wielokrotne zamknięcie przez. Przycisk [Wielokrotne zamknięcie] aktywuje się (podświetlenie na kolor żółty). Po kliknięciu w przycisk zlecenia przeciwstawne zostaną zamknięte. Jeżeli globalna pozycja krótka (długa) w danym instrumencie jest równa globalnej pozycji długiej (krótkiej), to zamknięte zostaną wszystkie zlecenia danego instrumentu. Jeżeli wolumen jednej ze stron był większy, to w wyniku wielokrotnego zamknięcia pozostanie pozycja o wolumenie równym różnicy łącznego wolumenu pozycji długich (krótkich) i łącznego wolumenu pozycji krótkich (długich).

 

wielokrotne_zamkniecie