Pierwsze kroki-Zawieranie transakcji-One click trading w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.04.21, godz. 22:15
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

One click trading - zawieranie transakcji jednym kliknięciem

One Click Trading to możliwość zawierania transakcji za pomocą pojedynczego kliknięcia, bez konieczności dalszego potwierdzania. Przyciski do składania zleceń umieszczone są w lewym górnym rogu wykresu. Przyciski pełnią także funkcje informacyjne: wyświetlane są na nich aktualne kursy bid i ask. Ponadto zmieniający się kolor informuje o ostatniej zmianie ceny: czerwony – tick spadkowy, niebieski – tick wzrostowy. Idea One Click Trading to także możliwość zamykania zleceń bez konieczności dalszego potwierdzania, a także składanie i modyfikowanie zleceń oczekujących prosto z wykresu.

 

obrazek
 

Przyciski One Click Trading dostępne są w platformie transakcyjnej BOSSAFX w wersji 482 (lub wyższej). Oznaczenie wersji platformy widoczne jest po wybraniu polecenia [Pomoc >> About]. Jeżeli posiadamy platformę w wersji Build 482 (lub wyższej) podczas kolejnego jej uruchamiania powinniśmy potwierdzić chęć aktualizacji, klikając w przycisk [Update and restart], który widoczny będzie w pojawiającym się oknie.

W domyślnych ustawieniach platformy możliwość handlu za pomocą modułu One Click Trading jest wyłączona. Aby ją włączyć należy wybrać z menu głównego: [Narzędzia >> Opcje >>Handel], a następnie zaznaczyć opcję One-click trading. Po zatwierdzeniu za pomocą przycisku [OK] pojawi się okienko zawierające warunki korzystania z modułu. Należy zaznaczyć Akceptuję niniejsze warunki i zatwierdzić przyciskiem [OK].

opt

disclaimer

Moduł One Click Trading otwierany jest z poziomu menu podręcznego. Należy kliknąć w obszar wykresu prawym klawiszem myszy, a następnie wybrać pozycję One Click Trading. Można także zastosować skrót klawiszowy [Alt+T] lub kliknąć w skierowaną w dół strzałkę, która znajduje się obok nazwy instrumentu w lewym, górnym rogu wykresu.

1ctr


Ideą modułu jest skrócenie czasu zawierania transakcji, dlatego działa on tylko dla instrumentów, dla których transakcje zawierane są w trybie natychmiastowej realizacji. W przypadku instrumentów, na których transakcje zawierane są w trybie zapytania o cenę, po kliknięciu w przycisk [BUY] lub [SELL] otwarte zostanie standardowe okno zapytania o cenę.

Transakcje kupna zawierane są w po kliknięciu w przycisk [BUY], sprzedaży po kliknięciu w przycisk [SELL]. Pomiędzy przyciskami znajduje się okienko, w którym za pomocą strzałek możemy ustawić wolumen transakcji. Stosując strzałki oraz odpowiednią kombinację klawiszy wolumen transakcji można zmieniać o większe wartości:
 
Operacja
Rachunek standardowyRachunek mikroloty
up zwiększenie o 0.10 lota
zwiększenie o 0.01 lota
down zmniejszenie o 0.10 lota
zmniejszenie o 0.01 lota
up-down + Shift
zmniejszenie / zwiększenie o 0.50 lota
zmniejszenie / zwiększenie o 0.05 lota
up-down + Ctrl
zmniejszenie / zwiększenie o 1 lot
zmniejszenie / zwiększenie o 0.10 lota
up-down + Ctrl + Shift
zmniejszenie / zwiększenie o 5 lotów
zmniejszenie / zwiększenie o 0.50 lota

Zawieranie transakcji za pomocą modułu One Click Trading różni się nieznacznie od metody tradycyjnej. Przede wszystkim nie można otwierać pozycji z jednocześnie wyznaczonymi zleceniami Stop Loss i Take Profit (warunki te można załączyć później).

UWAGA! Składanie zleceń oczekujących i zamykanie pozycji bez konieczności dalszego potwierdzania możliwe jest na Platformie w wersji build 500 lub wyższej. Informację o wersji Platformy uzyskać możemy po wybraniu zakładki [Pomoc >> About]. Aby zaktualizować platformę należy wybrać [Update and restar] podczas uruchamiania platformy.

Składanie i modyfikowanie zleceń oczekujących

Po zaakceptowaniu warunków korzystania z modułu, możliwe jest także składanie zleceń oczekujących bez żadnego dodatkowego potwierdzania. Jeżeli chcemy złożyć zlecenie Sell Limit o wolumenie 0.20 lota, to najpierw w okienku One-Click Trading (lewy górny róg wykresu) wybieramy wolumen – czyli 0.20 lota. Następnie ustawiamy kursor myszki ponad aktualną cenę bid na wykresie i prawym klawiszem otwieramy menu podręczne, z którego wybieramy pierwszą od góry pozycję: Sell Limit 0.20. Obok wyświetlany jest kurs aktywacji zlecenia. Ustalenie precyzyjnego kursu za pomocą kursora myszy może być trudne, dlatego jeżeli wyświetlana cena różni się od tej po jakiej chcielibyśmy złożyć zlecenie, powinniśmy otworzyć menu podręczne jeszcze raz (w miejscu pożądanego kursu aktywacji). Zlecenie można także łatwo modyfikować do odpowiadającej nam ceny. Analogicznie składać można zlecenia Buy Limit, jedyna różnica polega na tym, że menu podręczne należy otworzyć na wykresie cenowym poniżej lini ask.

pendings

Zlecenia Buy Stop i Sell Stop składane są w podobny sposób: otwieramy menu podręczne w odpowiednim miejscu wykresu, a następnie wybieramy [Handel >> Buy/Sell Stop].

stopy

Po złożeniu zlecenia oczekującego można je modyfikować z poziomu wykresu. Wystarczy lewym klawiszem myszy kliknąć w linię odpowiadającą zleceniu na wykresie, a następnie przytrzymać i przeciągnąć o modyfikowany poziom. Jeżeli klikniemy w linię prawym klawiszem myszy, to otworzy się menu kontekstowe, za pomocą którego będzie można opatrzyć zlecenie Stop Lossem, Take Profitem, a także Trailing Stopem. Z poziomu menu podręcznego można także usunąć zlecenie lub przejść do standardowego okienka modyfikacji.

place_pending

Składanie zleceń obronnych jest jeszcze prostsze. Wystarczy kliknąć lewym klawiszem myszy na linię oznaczającą otwartą pozycję, a następnie przeciągnąć kursor w górę lub w dół. Dla pozycji krótkich przeciągnięcie w górę oznaczało będzie wyznaczenie poziomu Stop Loss, w dół zaś Take Profit. Analogicznie dla pozycji długich przeciągnięcie linii w górę oznacza wyznaczenie zlecenia obronnego Take Profit, w dół – Stop Loss. Zlecenia obronne modyfikujemy przeciągając linie o dowolny poziom. Jest to przydatne do wyznaczania zleceń obronnych w oparciu o istotne poziomy wsparcia i oporu.

TPSL

W platformie w wersji build 507 lub wyższej obok przesuwanej linii zlecenia oczekującego widoczne są parametry zlecenia w postaci ilości pipsów oraz potencjalnego zysku/straty w walucie depozytowej.
 
kliknij aby powiększyć

UWAGA!  Potencjalny zysk nie uwzględnia wartości punktów swapowych oraz kursu złotego i waluty depozytowej. Po zrealizowaniu się zlecenia oczekującego wynik może być większy lub mniejszy niż prezentowany nad linią zlecenia oczekującego.

 

 

UWAGA! Złożenie zlecenia oczekującego zakończy się niepowodzeniem, jeżeli odległość od aktualnego kursu będzie niższa niż określony dla danego instrumentu limit zleceń oczekujących. Dla większości instrumentów limit ten wynosi zero, jednak istnieje kilka instrumentów o zwiększonym limicie odległości.

Po otworzeniu menu podręcznego (prawy klawisz myszy) na linii oznaczającej SL/TP, możemy anulować wybrane zlecenie obronne, zmodyfikować jego cenę aktywacji, załączyć Trailing Stop lub zamknąć zlecenie.

mod_TPSL

 

Zamykanie pozycji i usuwanie zleceń oczekujących

Moduł One Click Trading umożliwia także zamykanie otwartych pozycji oraz usuwanie zleceń oczekujących bez konieczności dalszego potwierdzania. Należy otworzyć zakładkę [Terminal > Handel], a następnie kliknąć w znak X, znajdujący się w kolumnie [Zysk].

closedel

UWAGA! Zamykanie zleceń za pomocą x nie wymaga żadnegododatkowego potwierdzenie, dlatego podczas włączonej opcji One Click Trading należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do przypadkowego zamknięcia pozycji.

Komunikaty błędów

Podczas korzystania z modułu One Click Trading nie występują okienka komunikatów błędów, w tym o niemożliwości realizacji transakcji. Komunikaty te widoczne są po otworzeniu zakładki Dziennik, znajdującej się w oknie Terminal. Najczęstsze przyczyny braku zawarcia transakcji i odpowiadające im komunikaty w zakładce Dziennik:

Komunikat błędu w Dzienniku

Opis komunikatu
Market is closed
Próba zawarcia transakcji na instrumencie, który nie jest aktualnie notowany.
Not enough money
Brak wystarczających środków na rachunku na pokrycie depozytu zabezpieczającego transakcję.
requoteZmiana kursu instrumentu (o wartość wyższą niż maksymalne odchylenie od ceny), która nastąpiła w trakcie przekazywania zlecenia na serwer transakcyjny.
Trade context is busy
Próba zawarcia dwóch lub więcej transakcji w tym samym czasie.
Invalid S/L or T/P
Cena aktywacji zlecenia oczekującego jest zbyt blisko aktualnej ceny rynkowej. Limity dla zleceń oczekujących znajdują się w Tabeli limitów .


UWAGA!  Jeżeli na rachunku mikroloty łączna ilość otwartych pozycji i zleceń oczekujących wynosi 10, to zlecenie złożone przez moduł nie zostanie zrealizowane, w dzienniku nie pojawi się także żaden komunikat na ten temat.

UWAGA!  Korzystając z trybu One-click trading należy zachować szczególną ostrożność, gdyż każde kliknięcie w przycisk BUY lub SELL wiązało się będzie z przekazaniem zlecenia do realizacji bez możliwości anulowania lub modyfikacji zlecenia.