Pierwsze kroki-Zawieranie transakcji-Zlecenia obronne w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.05.21, godz. 15:46
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Zlecenia obronne

Inwestowanie na rynku OTC wiąże się z dużym ryzykiem, dlatego rynek ten wymaga dużej czujności i uwagi. Dzięki możliwości wystawiania zleceń obronnych, mamy możliwość zatrzymania zysku lub ograniczenia straty do określonego poziomu. Zlecenie zostanie zrealizowane po wystąpieniu odpowiednich warunków, dotyczących ceny aktywacji i okresu ważności.

Stop loss

Zlecenie polegające na automatycznym zamknięciu pozycji, po spełnieniu warunku realizacji. Przez warunek realizacji rozumie się cenę aktywacji zlecenia. Dla pozycji długich cena aktywacji Stop Loss powinna być niższa od aktualnej, rynkowej ceny BID. Nie jest istotne czy wynik z tytułu posiadania pozycji jest dodatni czy ujemny. Istotą zlecenia Stop Loss jest zamknięcie pozycji w celu realizacji określonego zysku lub ograniczenia straty. Dla pozycji krótkich zlecenie Stop Loss cena aktywacji powinna być wyższa od aktualnej, rynkowej ceny ASK. Dodatkowo do zlecenia Stop Loss można wprowadzić warunek ważności. Jeżeli do daty określonej w zleceniu nie wystąpią odpowiednie warunki realizacji, zlecenie Stop Loss zostanie automatycznie usunięte. Zlecenia Stop Loss realizowane są zawsze po pierwszej cenie rynkowej, która spełnia warunek realizacji. Przez warunek realizacji rozumie się cenę rynkową większą lub równą cenie aktywacji (dla pozycji krótkich) albo mniejszą lub równą cenie aktywacji (dla pozycji długich). Jeżeli na rynku następuje nagły, silny ruch jednokierunkowy, powodujący powstanie luk cenowych, należy się liczyć z realizacją zlecenia Stop Loss po cenie gorszej niż cena aktywacji (dla pozycji długich po cenie niższej niż w zleceniu, dla pozycji krótkich - po cenie wyższej niż cena aktywacji). Na otwarciu notowań bardzo często występuje luka cenowa. Jeżeli w wyniku zaistnienia luki wystąpią warunki spełniające cenę aktywacji, to pozycja zostanie zamknięta po cenie rynkowej otwarcia (BID dla pozycji długich, ASK - dla pozycji krótkich).

Przykład
Analizując wykres USDJPY, inwestor postanawia otworzyć pozycję długą. Poziom 98.190 wydaje się istotny z punktu analizy technicznej. Na tym poziomie wykres cenowy zatrzymał się trzykrotnie po wcześniejszych silnych wzrostach. Inwestor uważa, że może to być tylko "odpoczynek" przed kolejnymi wzrostami, więc postanawia otworzyć długą pozycję. Ceną otwarcia jest 98.300 czyli poziom po uformowaniu się świecy po trzecim odbiciu, od poziomu wsparcia. Inwestor postanawia ustawić zlecenie obronne Stop Loss 250 punktów poniżej ceny rynkowej, a więc na poziomie 98.050, co w przypadku błędnej decyzji uchroni go przed niekontrolowanymi stratami.

1usdjpystoploss.png


Jak widzimy kurs przebił poziom wsparcia i zaczął gwałtownie spadać, a więc oczekiwania inwestora okazały się mylne. Pozycja została zamknięta poprzez aktywację zlecenia stop loss na poziomie 98.050, co uchroniło inwestora przed większymi stratami.

2usdjpystoploss2.png


Korzystając z platformy BOSSAFX możemy ustawić zlecenie stop loss na dwa sposoby. Pierwszy sposób polega na wprowadzeniu stop loss podczas otwierania pozycji. Otwierając pozycję w oknie [Zlecenie] wprowadzamy żądaną wartość w okienku [Stop Loss]. Należy pamiętać o obowiązujących zasadach ustawiania tego zlecenia w zależności od kierunku otwieranej transakcji.

3Zlecenie.png


Potwierdzenie zawartej transakcji znajdziemy w oknie [Handel] w kolumnie [S/L].

4ZakladkaHandel.png


W pierwszym zleceniu widzimy ustawione zlecenie stop loss, natomiast w drugim już nie.

Drugim sposobem ustawienia stop loss jest modyfikacja już istniejącego zlecenia. W tym celu przechodzimy do zakładki [Handel], szukamy interesującego nas zlecenia, a następnie klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję [Modyfikuj lub usuń zlecenie]. Po otwarciu okna [Zlecenie] w polu [Poziom] można wybrać poziom oddalenia w punktach od aktualnej ceny i potwierdzić czerwonym przyciskiem znajdującym się obok [Kopiuj jako]. System automatycznie ustawi poziom stop loss rozróżniając cenę BID/ASK w zależności od posiadanej pozycji. W dolnej części okna [Zlecenie] znajduje się wskazówka informująca o minimalnym odchyleniu stop loss od ceny rynkowej. Po potwierdzeniu zlecenia przyciskiem [Modyfikuj] możemy upewnić się czy wszystko zostało poprawnie ustawione w zakładce [Handel] w kolumnie [S/L].

5SLTPustawienie.png

Trailing Stop

Zlecenie to jest bardzo podobne do zlecenia Stop Loss z tą różnicą, że w przypadku ruchu ceny w kierunku zgodnym z naszymi przewidywaniami poziom stop loss zostanie automatycznie przesunięty o odpowiednią ilość punktów, chroniąc wypracowany zysk. Dlatego zlecenie to jest często nazywane „podążającym stop lossem” lub „ruchomym stop lossem”. Zlecenia te są bardzo użyteczne podczas gry z trendem, gdyż pozwalają na zachowanie dużej części wypracowanych zysków bez konieczności ciągłego, manualnego modyfikowania zlecenia stop loss. Należy pamiętać, że trailing stop zostanie aktywowany dopiero w momencie gdy nasza transakcja osiągnie zysk w wysokości trailing stopa plus 1 punkt. Minimalna wartość tego zlecenia zależy od specyfikacji instrumentu. Należy jednak wziąć pod uwagę limit odległości zleceń oczekujących. Jeżeli odległość trailing stop jest mniejsza od podanego limitu (tabela limitów), to mimo spełnienia warunku aktywacji, stop loss nie zostanie aktywowany. W celu lepszego zrozumienia mechanizmu trailing stop przeanalizujmy poniższy przykład.

Inwestor postanawia otworzyć długą pozycję po wybiciu poziomu 1.40000 na parze EURUSD. Niestety nie może na bieżąco kontrolować sytuacji dlatego postanawia ustawić zlecenie Trailing Stop. Pozostawia włączoną platformę BOSSAFX i ustawia zlecenie na poziomie 1100 punktów. Zlecenie zostanie aktywowane po przekroczeniu 1.41101 czyli poziom trailing stop plus jeden punkt. Na wykresie poziom pierwszego „stopa" reprezentuje dolna krawędź pierwszego niebieskiego prostokąta z lewej strony i jest to poziom 1.40001 czyli punkt powyżej ceny otwarcia. Kolejne prostokąty wybiórczo reprezentują przesuwanie się zleceń Trailing Stop gdzie górna krawędź prostokąta pokazuje wierzchołek od którego odejmowany jest poziom 1100 punktów natomiast dolna krawędź miejsce w którym ustawiany jest nowy poziom Stop Loss. Widzimy, że poziom ten był kilkukrotnie przesuwany a inwestor wyczuł na tyle dobrze rynek, że pozycja została zamknięta dopiero przy poziomie 1.41700. Widzimy więc jak wartościowym narzędziem jest Trailing Stop i jak duże korzyści możemy osiągnąć korzystając z tego zlecenia.
 
6tseurusd.png


Aby włączyć zlecenie trailing stop wchodzimy w zakładkę [Handel] w oknie [Terminal] wybieramy interesujące nas zlecenie następnie klikamy na nie prawym klawiszem myszy, wybieramy opcję [Trailing stop] i dobieramy lub wpisujemy odpowiedni poziom (w punktach).

7TRSTOP.png

Uwaga!
Funkcja trailing stop działa tylko wtedy, gdy platforma transakcyjna zalogowana jest do systemu. Jeżeli warunek aktywujący trailing stop został spełniony1) , to w wypadku wylogowania, przerwania połączenia z Internetem lub wyłączenia platformy stop loss pozostanie na sztywno na ostatnim wyznaczonym poziomie. Jeżeli warunek aktywujący funkcję trailing stop nie został spełniony, to w razie wylogowania, przerwania połączenia lub wyłączenia platformy pozycja nie będzie zabezpieczona stop lossem (chyba, że stop loss zostanie ustawiony ręcznie2)).

1) Warunkiem aktywującym trailing stop jest zmiana kursu o zadaną w trailing stopie wartość + dodatkowo 1 punkt. Dla transakcji kupna kurs musi wzrosnąć, dla zleceń sprzedaży spaść.

2) Każdą pozycję można zabezpieczyć sztywnym stop lossem, który nie koliduje ze stop lossem przesuwanym przez trailing stop. Jeżeli zajdą odpowiednie warunki do aktywacji trailing stopa, to stop loss zostanie zmodyfikowany przez trailing stopa.

Take profit

Zlecenie polegające na automatycznym zamknięciu pozycji, po spełnieniu warunku realizacji. Przez warunek realizacji rozumie się osiągnięcie bądź przekroczenie ceny aktywacji. Dla pozycji długich wyznaczona cena aktywacji musi być większa od biężącej, rynkowej ceny BID. W przypadku pozycji krótkich cena aktywacji powinna być niższa od bieżącej ceny rynkwej ASK. W trakcie składania zlecenia Take Profit nie ma znaczenia, czy wynik na pozycji jest dodatni czy ujemny. Istotą zleceń Take Profit jest zamknięcie pozycji po cenie lepszej od aktualnej ceny rynkowej. Zlecenia realizowane są zawsze po pierwszej cenie aktywacji podanej przez klienta. Na otwarciu notowań zlecenia realizowane są po cenie otwarcia, jeżeli spełnia ona tylko warunek realizacji. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia luki cenowej, zlecenie Take Profit zostanie zrealizowane po cenie lepszej, niż kurs aktywacji.

W platformie transakcyjnej BOSSAFX zlecenie Take Profit złożyć możemy w trakcie składania nowej transkacji lub poprzez modyfikację już istniejącej pozycji.

8TPMOD.png