Pierwsze kroki-Informacje o rachunku w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.05.19, godz. 20:19
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Informacje o rachunku

Ilość środków pieniężnych na koncie to najważniejsza rzecz z punktu widzenia inwestora i dlatego powinna być monitorowana na bieżąco. Informacje na temat swojego rachunku znajdziemy w oknie [Terminal]. W zakładce [Handel] widoczny jest status otwartych oraz oczekujących zleceń a także wynik ze wszystkich otwartych pozycji. Zakładka [Historia rachunku] zawiera historię zamkniętych zleceń oraz wynik z transakcji, nieuwzględniający aktualnie otwartych pozycji. Aby móc w pełni korzystać z informacji o rachunku należy zapoznać się z podstawowymi zwrotami.

Saldo Rachunku [Balance] – zawiera sumę środków wniesionych na rachunek inwestycyjny i wynik z zamkniętych pozycji. Nie uwzględnia wyniku z otwartych transakcji.

Saldo Rejestru Operacyjnego [Equity] – jest sumą Salda Rachunku i wyniku z niezamkniętych transakcji, zmienia się w trakcie zmian cen na rynku i wartości „Wynik”.

Wymagany Depozyt [Margin] – wyraża sumę wartości depozytów niezbędnych do utrzymywania pozycji.

Wolne Środki Pieniężne [Free margin]- ich wielkość równa jest różnicy „Salda Rejestru Operacyjnego” i „Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego” oraz straty netto na otwartych pozycjach.

Poziom zabezpieczenia [Margin level] – jest wynikiem ilorazu „Salda Rejestru Operacyjnego” i wielkości "Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego". Jeżeli jego poziom spadnie do 100% pasek "Saldo" w zakładce [Handel] zostaje podświetlony. Po spadku do 30% i poniżej, transakcja przynosząca największą stratę zostaje automatycznie zamknięta. Jeżeli najbardziej stratna transakcja zawarta jest na instrumencie, który w danej chwili nie jest notowany, zamknięta zostaje pierwsza stratna transakcja z rynku na którym są notowania w danym momencie. Jeżeli na otwarciu sesji wystąpi luka cenowa, powodująca spadek „Poziomu zabezpieczenia” poniżej wartości 30% to najbardziej stratna transakcja zamykana jest po cenie otwarcia.

Uwaga! Może wystąpić sytuacja kiedy poziom zabezpieczenia osiągnie wartość ujemną co oznacza, że inwestor jest zobowiązany do uzupełniania środków w takiej kwocie, aby wartość rachunku była równa co najmniej zero. Powyższe informacje o stanie rachunku znajdziemy na szarym pasku w zakładce [Handel].

PasekSaldo.png


Lista otwartych pozycji oraz zleceń oczekujących może być porządkowana po każdej wartości (czas otwarcia, typ zlecenia, profit, itd.). Lista zleceń oczekujących jest oddzielona od zleceń otwartych linią w której znajdują się informacje podsumowujące otwarte pozycje. Gdy kurs instrumentu zbliża się do poziomu wyznaczonego w zleceniu oczekującym, komórka w kolumnie [Cena] zostaje podświetlona. Kiedy cena osiągnie poziom wyznaczony w zleceniu zostaje ono zrealizowane.Wiersz ze statusem zlecenia zostaje przeniesiony do listy otwartych pozycji. Tabela [Handel] zawiera takie kolumny jak:

Zlecenie – zawiera numer zlecenia, czerwone kółko w ikonie przed numerem zlecenia oznacza zlecenia sprzedaży, niebieskie zaś zlecenia kupna;

Czas – zawiera datę oraz godzinę o której zostało złożone zlecenie;

Typ – określa typ zawartego zlecenia – zlecenie buy, sell – dla zleceń natychmiastowych oraz zlecenie typu Sell Stop, Sell Limit, Buy Stop, Buy Limit dla zleceń oczekujących;

Loty – określa wielkość zlecenia;

Symbol – zawiera symbol instrumentu na który zostało złożone zlecenie;

Cena – pierwsza kolumna od lewej zawiera cenę po jakiej zostało złożone zlecenie, druga kolumna od lewej zawiera informację o aktualnej cenie ask – dla zleceń sprzedaży, bid – dla zleceń kupna;

S/L – zawiera kurs po jakim został wyznaczony Stop Loss dla zlecenia, jeżeli Stop Loss nie został wyznaczony w komórce znajduje się wartość zero. Gdy cena rynkowa zbliża się do wyznaczonego poziomu Stop Loss, komórka zostaje podświetlona;

T/P – zawiera kurs po jakim został wyznaczony Take Profit dla zlecenia, jeżeli Take Profit nie został wyznaczony w komórce znajduje się wartość zero. Gdy cena rynkowa zbliża się do wyznaczonego poziomu Take Profit, komórka zostaje podświetlona;

Prowizja – zawiera wartość prowizji, w przypadku zleceń składanych na platformie BOSSAFX prowizja pobierana jest w przypadku obrotu na instrumentach z grupy Equity CFD, w przypadku pozostałych instrumentów wartość ta wynosi zero;

Podatki – zawiera wartość transakcji podatku od zysków kapitałowych, w przypadku zleceń składanych na platformie BOSSAFX, wartość ta wynosi „zero”, podatek naliczany jest w inny sposób;

Swap – zawiera wartość naliczoną z tytułu punktów swapowych;

Wynik – zawiera aktualny wynik z otwartej pozycji. Natychmiast po otwarciu pozycji wynik ten jest ujemny – wynika to ze spreadu;

Komentarz – pozwala na przegląd komentarzy wpisanych przez użytkownika w trakcie składania zlecenia.

Kolumny [Prowizja], [Podatki] i [Komentarz] mogą zostać ukryte za pomocą menu kontekstowego. Klikając prawym przyciskiem myszy w zakładce [Handel] otworzy się menu kontekstowe w którym znajdziemy takie opcje jak:

ModyfikacjaOczekujacych.png

Nowe zlecenie – otwiera okno składania zleceń;

Zamknij zlecenie – otwiera okno zamykania zleceń;

Modyfikuj lub Usuń Zlecenie – otwiera okno modyfikacji zleceń, umożliwiając ustawienie takich parametrów jak Stop Loss , Take Profit lub usuwanie zleceń oczekujących;

Trailing Stop – pozwala włączyć ruchomy Stop Loss dla danego zlecenia;

Wynik – pozwala ustawić jednostkę w której ma być wyświetlany wynik z transakcji - wartości wyświetlane mogą być w punktach, walucie kwotowanej (3 ostatnie litery w symbolu instrumentu), walucie depozytowej (trzy pierwsze litery w symbolu instrumentu) przeliczanej po aktualnym kursie na walutę w której prowadzony jest rachunek;

Prowizja – odkrywa/ukrywa kolumnę [Prowizja];

Podatki - odkrywa/ukrywa kolumnę [Podatki];

Komentarze - odkrywa/ukrywa kolumnę [Komentarze];

Siatka – nakłada obramowanie na tabelę [Handel];

Auto Uporządkuj – automatycznie dostosowuje szerokość kolumn;

Informacje o historii naszego rachunku znajdziemy w zakładce [Historia rachunku].

HistoriaRachunku


W zakładce tej możemy przeglądać historię złożonych zleceń, wyników na tych zleceniach oraz wpłat i wypłat środków z rachunku. Tabela [Historia rachunku] podobna jest do tabeli [Handel], z tą różnicą, że nie uwzględnia transakcji otwartych i oczekujących. Za pomocą menu kontekstowego możemy wybrać okres za jaki ma być wyświetlana historia transakcji. Klikając lewym klawiszem myszy w tytuł wybranej kolumny, możemy porządkować zlecenia rosnąco lub malejąco według wybranych wartości. Na przykład po kliknięciu w tytuł kolumny [Wynik] transakcje zostaną uporządkowane od najbardziej stratnej do najbardziej zyskownej (lub odwrotnie – po ponownym kliknięciu). Przeglądanie danych z dłuższego okresu może być niewygodne ze względu na ograniczoną wielkość tabelki. Klikając prawym klawiszem myszy w pole tabeli otwieramy menu kontekstowe, za pomocą którego możemy zapisać raport w postaci pliku html. Szary pasek, znajdujący się w dolnej części okna, podsumowuje operacje przeprowadzone na rachunku w danym okresie. Przedział czasowy dla którego mają być wyświetlane dane oraz generowane raporty, można dowolnie ustawić w menu kontekstowym. W przypadku wyboru pozycji [Inny okres] należy mieć na uwadze, aby datę końcową ustawić o jeden dzień do przodu w stosunku do ostatniego dnia z którego generujemy historię. Przykład: jeżeli generujemy historię miesięczną za lipiec 2010 roku, to datę początkową ustawiamy na 1.07.2010, zaś datę końcową na 1.08.2010 - tylko wtedy historia będzie kompletna.

HRRaport.png