Klient doświadczony w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.09.17, godz. 06:36
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Co oznacza status Klienta doświadczonego?

 

   Wyższa dźwignia finansowa dla wybranych instrumentów finansowych  


  Niższe wartości wymaganego depozytu zabezpieczającego
 

  Ochrona przed ujemnym saldem


  Poziom stop out równy 50%
  Wystandaryzowana forma ostrzeżenia o ryzyku
   

 

Porównanie dźwigni i depozytu dla dwóch kategorii Klienta
GRUPA INSTRUMENTÓW KLIENT DETALICZNY KLIENT DETALICZNY
DOŚWIADCZONY
DŹWIGNIA
DEPOZYT
DŹWIGNIA
DEPOZYT
Główne pary walutowe
1:303.33%1:100 1%
Inne pary walutowe
1:205%1:100 1%
Główne indeksy
1:205%1:100 1%
Inne indeksy
1:1010%1:10 10%
Złoto
1:205%1:100 1%
Surowce
1:1010%1:10 10%
Akcje (Equity CFD)
1:520%1:5 20%

 

 

 

Jakie warunki muszę spełnić, aby uzyskać status Klienta doświadczonego?


Należy spełnić przynajmniej po jednym warunku z obu kategorii:

 

Warunek doświadczenia

Warunek wiedzy

 • W ciągu ostatnich 24 miesięcy Klient zawarł transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub

 • W ciągu ostatnich 24 miesięcy Klient zawarł transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10 000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub

 • W ciągu ostatnich 24 miesięcy Klient zawarł transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2 000 000 euro, przy czym Klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów.
 • Klient posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych w tym CFD potwierdzoną zdobyciem odpowiedniego certyfikatu zawodowego, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym; lub

 • Klient odbył minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub

 • Klient wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

 

 

 

Jak ubiegać się o status Klienta doświadczonego?
Złóż wniosek o zmianę kategorii na Klienta doświadczonego

Przekaż dokumenty potwierdzające spełnienie warunków

Oczekuj decyzji w sprawie wniosku

 • drogą elektroniczną po zalogowaniu do rachunku FOREX w menu Dyspozycje>Inne - Wniosek o zmianę kategorii na Klienta detalicznego doświadczonego
 • osobiście pisemnie w dowolnym oddziale DM BOŚ S.A.
 • pocztą na adres: DM BOŚ S.A., Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

 • pocztą elektroniczną (skan, dokument w formacie pdf) na adres: makler@bossa.pl

 • osobiście w dowolnym oddziale DM BOŚ S.A.

 • pocztą na adres: DM BOŚ S.A., Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

Po rozpatrzeniu wniosku o zmianę kategorii na kategorię Klienta detalicznego doświadczonego otrzymasz informację o akceptacji lub odrzuceniu wniosku.

Informację przekażemy na adres e-mail lub telefonicznie.

 

Czytaj więcej na stronie Interwencja KNF »